Olycksfallsförsäkring

Om du råkar ut för ett olycksfall som leder till invaliditet eller medför kostnader kan en olycksfallsförsäkring ge dig ekonomisk ersättning.

Ditt skydd

Läkekostnader (vård, behandling och hjälpmedel), tandskadekostnader, resekostnader, rehabiliteringskostnader, hjälpmedelskostnader, kristerapi och ­merkostnader.

Ersättning för sveda och värk under den akuta behandlings- och läketiden, samt för ärr och andra utseendemässiga skadeföljder.

Bestående nedsatt funktions- eller arbetsförmåga (medicinsk eller ­ekonomisk invaliditet). Ersättningen är beroende av valt försäkringsbelopp, grad av invaliditet och ålder.

Vid dödsfall till följd av en olycksfallsskada betalas 50 000 kr till dödsboet. Vill du att någon annan än dödsboet ska vara förmånstagare kan du göra ett särskilt förmånstagarförordnande.

Pengar

Det är möjligt att ansöka om olika nivåer på försäkringsbeloppet.

Maxersättning
försäkringsbelopp vid invaliditet
MÅNADSKOSTNAD
18-70 ÅR
955 500 59 KR
1 410 500 84 KR

 

Ersättningen är skattefri.

Tänk på

Försäkringsbeloppet reduceras inte med stigande ålder.

Försäkringen gäller som längst tills du fyller 65 år, om du fortfarande är medlem i Ledarna. Är du aktiv medlem i Ledarna efter 65 gäller den som längst tills du fyller 70 år.

Du kan även teckna försäkringen för din make/maka/sambo.

Vad är ett olycksfall?

Ett olycksfall definieras på följande sätt: ”Ett utifrån kommande våld mot kroppen. Dessutom ska den försäkrade drabbats av en plötslig och oförutsedd händelse som medfört att den försäkrade ofrivilligt drabbats av en kroppsskada. En förutsättning för rätt till ersättning är även att skadan är så allvarlig att läkarbehandling krävts.”

Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringen. För ytterligare information och begränsningar se förköpsinformationen.

Var den här informationen till hjälp för dig?