Bliwa står väl rustat för fortsatt tillväxt.

Finansiell styrka

  • Kapitalbasen för koncernen uppgick till 1 139 miljoner kronor och solvenskapitalkravet uppgick till 627 MSEK och minimikapitalkravet till 163 MSEK. Solvenskvoten uppgick till betryggande 206 procent i Bliwa Livförsäkring och 182 procent i koncernen.
  • Från och med 1 januari 2016 tillämpar Bliwa Solvens 2 på hela verksamheten och solvenskvoten samt kapitalbasen ovan är beräknade enligt det nya regelverket. Solvenskvot enligt Solvens 2 definieras som kapitalbasen i förhållande till solvenskapitalkrav.
  • Solvensgraden uppgick till 337 procent för Bliwa Livförsäkring och 315 procent för Bliwakoncernen. Solvensgrad definieras som totala tillgångar till verkligt värde i förhållande till de försäkringstekniska avsättningarna.

Resultat

  • Årets resultat före skatt och bokslutsdispositioner uppgick i Bliwa Livförsäkring till 74 miljoner kronor och 81 miljoner kronor i koncernen.
  • 33,5 miljoner kronor lämnades i återbäring till försäkringstagare i Bliwa Livförsäkring.
  • Totalavkastningen inom kapitalförvaltningen uppgick till 5,3 procent i Bliwa Livförsäkring och 5,0 procent i koncernen.
  • Premieinkomsten, före avgiven återförsäkring ökade med cirka 15 procent i Bliwa Livförsäkring och 8 procent i koncernen, totalt 385 i Bliwa Livförsäkring respektive 541 miljoner kronor i koncernen.

Tillväxt

  • Bliwa har haft en stabil tillväxt sedan starten 2003 och successivt byggt upp en affär som är väl diversifierad avseende produkter, grupper och risksammansättning.
  • Drygt 600 nya gruppavtal har ingåtts under året, varav ett tiotal med medelstora och stora kunder.