Hållbarhet och ansvarsfullt agerande.

Bliwa ska genom sin verksamhet verka för social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Bliwa är ett ömsesidigt försäkringsbolag. Det innebär att Bliwa ägs och finns till för kunderna. Därför är hållbarhet ett gemensamt intresse för oss och våra kunder och vi ser det som en nödvändig förutsättning för att upprätthålla en långsiktig och lönsam affärsverksamhet.

Bliwa i samhället

Under de senaste 13 åren har Bliwa finansierat och drivit en rad olika satsningar inom hälsoområdet i samarbete med företag och medlemsorganisationer. Under 2010 till 2015 samarbetade Bliwa med Hjärt-Lungfonden kring ökad överlevnad vid plötsligt hjärtstopp. Arbetet har resulterat i att 65 000 svenskar utbildats i hjärt- och lungräddning, 550 hjärtsäkra zoner har skapats, antalet registrerade hjärtstartare i Sverige har dubblerats och att vi fått en ny svensk standard för hjärtsäker zon.

Bliwa ska dock främst skapa trygghet genom att erbjuda bra och begripliga försäkringar. Våra kunder och de försäkrade ska förstå vilka försäkringar de behöver, och känna sig trygga med de försäkringar de väljer. Att göra försäkringar enklare och människor tryggare kräver tydliga erbjudanden och tillgängliga digitala tjänster.

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet förutsätter en långsiktigt konkurrenskraftig och lönsam verksamhet samt en sund riskhantering. Bliwas ömsesidiga ägarform innebär en naturlig långsiktighet i styrningen av bolaget eftersom det ligger i våra ägares, tillika kunders, intresse. Vår verksamhet måste ständigt utvecklas och anpassas utifrån förändrade beteenden, behov, konkurrentsituationer och regelverk. Bliwas storlek och företagskultur är en viktig konkurrensfördel i sammanhanget. Vi har tillräcklig kapacitet, både resursmässigt och ekonomiskt, för att kunna utveckla verksamheten samtidigt som vi är tillräckligt små för att vara snabba och flexibla. Lyhördhet gentemot kunderna genomsyrar hela vår verksamhet och hjälper oss att skapa konkurrenskraftiga trygghetserbjudande som är ekonomiskt hållbara.

Hållbara investeringar

Ett viktigt verktyg för att skapa ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart samhälle är hur vi väljer att investera våra pengar. Det är vår övertygelse att hållbara investeringar också innebär en lägre risknivå och en högre avkastning över tid.

Bliwa har tydliga riktlinjer för etiska och hållbara placeringar som utgår från FN:s etiska principer (UN Global Compact). Det innebär att vi undviker investeringar i företag som är involverade i kränkningar av internationella normer för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption. Bliwa investerar inte heller i bolag som är involverade i framställning av vapen. Förutom att undvika oetiska placeringar så följer Bliwa FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UN Principles for Responsible Investments, UN PRI). Det innebär bland annat att Bliwa aktivt söker och premierar investeringar i bolag som proaktivt främjar ett hållbart samhälle. Från och med 2017 kommer Bliwa löpande att mäta och rapportera koldioxidavtryck från våra aktieinvesteringar. Dessutom investerar vi i klimatsmarta och ekonomiskt effektiva fastigheter samt i skogsmark som förvaltas på ett miljömässigt hållbart sätt.

Hållbar miljö

På Bliwa tar vi ansvar för miljön inom områden som återvinning, inköp, energi, resor och transporter. Målsättningen är att minska Bliwas miljöpåverkan. Vi arbetar intensivt med att digitalisera verksamheten för att effektivisera, erbjuda bättre tjänster och produkter, samt minska miljöbelastningen. Vi väljer produkter som har minsta möjliga miljöpåverkan och vi strävar efter att minska vår energiförbrukning. Bliwa har nästan inget farligt avfall och vi källsorterar det vi kan. Dessutom undviker vi resor genom att i första hand använda telefon- och videokonferens.

Bliwa som arbetsgivare

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och en ovärderlig tillgång som vi vill vårda och utveckla. Vår utgångspunkt är att nöjda, friska och stimulerade medarbetare skapar bäst resultat. Vi investerar därför i våra medarbetare med företagshälsovård, sjukvårdsförsäkring, friskvårdsaktiviter och friskvårdsbidrag. Vi arbetar också kontinuerligt med att upprätthålla en bra arbetsmiljö och en jämställd arbetsplats. Medarbetarna är involverade och engagerade i affärs- och verksamhetsutveckling och har goda möjligheter till kompetens- och karriärsutveckling internt. Målsättningen är en organisation där medarbetare trivs, känner stolthet och engagemang, samt utvecklas och skapar goda resultat tillsammans.

Bliwas arbetet har gett goda resultat i medarbetarundersökningar, låg sjukfrånvaro, och snabb återgång till arbetet. Under 2016 startade Bliwa ett arbete för att utveckla arbetssätt och arbetsmiljö med utgångspunkt i människan, arbetsplatsen och tekniken.