Integritetspolicy

1. Behandling av personuppgifter

Vid användandet av "Bliwa" nedan avses vardera av följande bolag:

Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt (502006-6329)

Bliwa Skadeförsäkring AB (516401-6585)

Vi på Bliwa bryr oss om din integritet. Denna integritetspolicy ("Integritetspolicy") beskriver hur Bliwa behandlar och använder den information som du delar med oss vid användandet av våra tjänster och som Bliwa samlar in från tredje parter. Bliwa Skadeförsäkring AB är personuppgifts-ansvarig för de personuppgifter som Bliwa Skadeförsäkring AB får av dig eller hämtar in om dig med anledning av tecknad inkomstförsäkring. Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt får av dig eller hämtar in om dig med anledning av övriga försäkringar.

Bliwa behöver behandla personuppgifter om dig som är gruppmedlem i ett gruppavtal om försäkring, försäkringstagare, försäkrad och/eller förmånstagare.

I denna Integritetspolicy avses med "personuppgifter" all slags information om en fysisk person (såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress, anställningsinformation och personnummer) som direkt eller indirekt kan användas för att identifiera den fysiska personen.

Denna Integritetspolicy uppdaterades [2018-05-25].

1.2 Vilka personuppgifter behandlar vi?

Bliwa behandlar eller kan komma att behandla följande uppgifter om dig för de syften som anges i punkt 3 nedan:

 • Namn, adress och annan kontaktinformation (t.ex. telefonnummer, e-postadress)
 • Personnummer
 • Anställningsuppgifter
 • Fackligt medlemskap
 • Ekonomiska förhållanden
 • Uppgifter om arbetslöshet
 • Familjeuppgifter (t.ex. uppgift om att du har barn)
 • Hälsouppgifter
 • Information om hur du använder Bliwas tjänster (t.ex. svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten)
 • Enhetsinformation (t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning samt din geografiska placering)
 • Uppgifter om eventuell skada anmäld hos andra försäkringsbolag (t. ex. via GSR)

De personuppgifter som Bliwa ber dig tillhandahålla oss och som Bliwa samlar in om dig från tredje part är nödvändig för att du ska kunna få ta del av Bliwas tjänster, för försäkringsavtalets ingående eller fullgörande samt för att Bliwa ska kunna fullgöra sina rättliga förpliktelser enligt gällande lagstiftning. Om du inte lämnar den information som Bliwa efterfrågar, vilken är nödvändig för att Bliwa ska kunna tillhandahålla dig våra tjänster finns det en risk att Bliwa kan inte tillhandahålla försäkringen, utge ersättning eller fullgöra andra förpliktelser till följd av kollektivavtal, gruppavtal eller försäkringsavtal. Du kan även gå miste om erbjudanden om försäkring och andra tjänster som Bliwa erbjuder.

1.3 Vad används uppgifterna till och vad är den lagliga grunden för det?

Bliwa kan komma och kommer att använda den information, inklusive dina personuppgifter, som Bliwa får av dig, din arbetsgivare, organisationer som du tillhör, annan gruppföreträdare som tecknat gruppavtal med Bliwa, vårdgivare, Bliwas samarbetspartners (såsom försäkringsförmedlare och/eller andra försäkringsgivare) och/eller offentliga och privata register (t.ex. SPAR, LEFI och GSR) för de ändamål och med den lagliga grund som anges nedan.

Behandlingen och dess ändamål (syftet med behandlingen) Laglig grund för behandlingen
För att Bliwa ska kunna fullgöra och administrera sina skyldigheter enligt försäkringsavtal. Behandlingen är nödvändig för fullgörandet av avtal i vilket den registrerade är part.
För att Bliwa ska kunna ge dig bra service via digitala kanaler (förenklad upplevelse), exempelvis på så vis att försäkring som du tecknar digitalt ligger kvar i din kundkorg under viss tid, att Bliwa kan se när du loggar in på vissa av Bliwas digitala kanaler och hur du använder dem, eller Bliwas användande av så kallade cookies.

Samtycke eller intresseavvägning.

I de fall behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning beaktas följande intressen:

 • Bliwas intresse av en förenklad och kostnadseffektiv administration
 • Bliwas intresse av att kunna erbjuda en personlig kundservice

 

För att Bliwa ska kunna uppfylla rättsliga skyldigheter såsom krav enligt författning eller myndighetsbeslut. Behandlingen är nödvändig för att Bliwa ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar Bliwa, t. ex. i förhållande till försäkrad eller ersättningsberättigad.
För utveckling och analys av Bliwas verksamhet, exempelvis genom att Bliwa skulle kunna komma att använda dina uppgifter för statistik avseende tecknade försäkringar och/eller skador.

Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där följande intressen beaktas: 

 • Bliwas intresse av en förenklad och kostnadseffektiv administration
 • Bliwas intresse av att tillhandahålla en konkurrenskraftig kundupplevelse
För att lämna dig information om Bliwas produkter och tjänster (marknadsföring)

Samtycke eller intresseavvägning

I de fall behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning beaktas följande intressen:

 • Bliwas intresse av att erbjuda anpassade och relevanta försäkringar.

 

För att kunna erbjuda dig individanpassade information och erbjudanden samt kunna förbättra innehåll och struktur på vår hemsida och våra webbtjänster (profilering). Läs mer om detta i avsnittet nedan. 

Samtycke eller intresseavvägning

I de fall behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning beaktas följande intressen:

 • Bliwas intresse av att erbjuda individanpassade tjänster samt den digitala upplevelsen. 

 

För att lämna dig information i samband med val av fullmäktige i Bliwa.

Behandlingen är nödvändig för att Bliwa ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar Bliwa

Bliwa kan även komma att använda dina personuppgifter för att kontrollera, förhindra, utreda eller vidta andra åtgärder i samband med missbruk av försäkring eller brott mot försäkringsvillkor/försäkringsavtalet eller i samband legala åtgärder, misstanke om bedrägeri eller potentiella hot mot Bliwas eller andras rättigheter.

Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där följande intressen beaktas:

 • Bliwas intresse av att utreda misstanke om och vidta åtgärder vid missbruk av försäkring eller brott mot försäkringsvillkor/försäkringsavtalet;
 • Bliwas intresse av att brott eller hot mot dennes intressen utreds och bevisas;
 • tredje parts intresse av att brott eller hot mot dennes intressen utreds och bevisas; och/eller
 • svensk eller utländsk myndighets intresse av att bedriva brottsbekämpande verksamhet och sammanställa bevisning för sådana ändamål.

 

 

Om du har lämnat hälsouppgifter till oss, eller om Bliwa på annat sätt har hämtat in sådana uppgifter, används dessa uppgifter enbart för att bedöma din ansökan om försäkring eller din rätt till försäkringsersättning. 

När det krävs samtycke för en viss typ av behandling kommer Bliwa inhämta ditt samtycke innan personuppgifterna behandlas. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta Bliwa. Vi kommer då att upphöra med den personuppgiftsbehandling som grundas på ditt samtycke och personuppgifterna kommer att raderas. Om du återkallar ditt samtycke, vänligen notera att detta inte påverkar lagligheten av behandlingen som skedde med stöd av samtycket innan det återkallades.

1.4 Automatiserat beslutsfattande och profilering

När du besöker Bliwas webbplats eller någon av Bliwas kampanjer samlar vi bland annat in information om hur du använder våra tjänster (t.ex. svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten), och enhetsinformation (t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning samt din geografiska placering). Bliwa använder uppgifterna för så kallad profilering. Bliwa använder informationen för att utveckla våra tjänster, för att öka förståelsen för våra kunder och för att skapa en personlig profil för dig så att Bliwa ska kunna tillhandahålla dig tjänster och information som är mer anpassad till dina behov och intressen.

Vi kan använda cookies, pixeltaggar, web beacon, clear GIF och andra liknande verktyg på vår webbplats och i vårt kampanjhanteringsverktyg som hjälp för oss att samla in och analysera sådan information. Vi använder denna information för att tillhandahålla bättre och mer relevant innehåll på vår webbplats, mäta kampanjers genomslagskraft, identifiera och åtgärda problem och för att förbättra din upplevelse på vår webbplats.

Om du inte vill att information samlas in med dessa tekniker finns det ett enkelt tillvägagångssätt i de flesta webbläsare som gör att du automatiskt kan avvisa många av dem, eller få välja om du vill avvisa eller acceptera dem.
Om du är bosatt i Europeiska unionen eller någon annan jurisdiktion där det krävs att vi inhämtar ditt medgivande för att använda cookies på våra webbplatser har du möjlighet att hantera cookieinställningar på webbplatserna, förutom då särskilda cookies krävs för att möjliggöra kärnfunktioner på webbplatsen, i vilket fall du inte kan välja att inaktivera dessa cookies.

Vidare använder Bliwa sig av så kallat automatiserat beslutsfattande vid nedan listade behandlingar av dina personuppgifter. Bliwas användande av automatiserat beslutsfattande innebär att du får ett automatiserat beslut om beviljande på en ansökan om försäkring baserat på den information som du tillhandahållit elektroniskt utan personlig kontakt. Det kan också innebära att Bliwa, utifrån analys av din enhetsinformation och hur du använder våra tjänster, tillhandhåller dig personligt utformade erbjudanden om försäkring.

Följande beslut eller behandlingar som Bliwa utför inbegriper något av dessa två:

Behandling Automatiserat beslut Profilering
Beslut om beviljande av försäkring i de fall uppgifter om hälsa lämnats elektroniskt. Ja Ja
Manuellt avslag av ansökt försäkring i de fall uppgifter om hälsa lämnats elektroniskt. Nej Ja
Utskick med information om dina tecknade försäkringar. Nej Ja
Analys av din enhetsinformation och hur du använder våra tjänster, exempelvis genom att Bliwa kan se när du loggar in på vissa av Bliwas digitala kanaler och hur du använder dem, samt av uppgifter som Bliwa erhållit från tredje part. Bliwa arbetar med Google Analytics samt Hotjar.

Google Analytics används för att spåra webbplatsstatistik och statistik över användarnas ålder, kön,demografi, intressen och beteende på Bliwas webbplatser. Läs mer om hur den här analysinformationen kan användas, hur du styr användningen av din information och hur du väljer bort att Google Analytics använder dina data.
Hotjar hjälper oss att mäta och utvärdera beteende gällande användningen av Mina sidor och våra kundspecifika webbar. Musklick, musrörelser, knapptryckningar (exklusive personlig information), bläddringsaktivitet och besökta sidor samt vilka åtgärder som vidtagits på webbplatsen samlas in. Mer information finns i Hotjars sekretesspolicy. Du kan tacka nej till att Hotjar följer ditt webbplatsanvändningsbeteende.

Nej Ja
Digitala utskick med information om andra tjänster/försäkringar som Bliwa erbjuder. Nej Ja

Du har rätt att motsätta dig automatiserat beslutsfattande samt profilering. Inbyggt i de tjänster där Bliwa använder sig av detta finns alltid en möjlighet för dig att informera Bliwa om att du motsätter dig sådan behandling. Du kan även informera Bliwa genom de kontaktvägar som anges under punkt 3 nedan.

 

1.5 Vem lämnas uppgifterna ut till?

För samma ändamål som angivits under punkt 1.3 kan Bliwa komma att lämna ut personuppgifter till myndigheter och sådana bolag som vi samarbetar med, t.ex. återförsäkringsbolag, försäkringsförmedlare, din specifika gruppföreträdare, eventuell ny försäkringsgivare som anvisas av din specifika gruppföreträdaren efter uppsägning av gruppavtalet.

Några av de syften som beskrivs i denna Integritetspolicy kan även kräva att dina personuppgifter delas med tredje part, såsom tjänsteleverantörer (t.ex. leverantörer av fysiska och digitala brevlådor; Posten och Kivra, programvaruleverantörer såsom Microsoft, hosting leverantörer såsom CGI Sverige AB.

Bliwa har även rätt att i ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR) registrera anmälda skador i anledning av denna försäkring. GSR AB är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i GSR-registret.

Uppgifter med anledning av ett skadeärende lämnas även ut till sådana myndigheter som Bliwa är skyldiga att lämna sådana uppgifter till; Försäkringskassan, Skatteverket. I övrigt delar Bliwa inte sådan information med annan tredje part om vi inte fått ditt samtycke till att lämna ut informationen till andra.

Bliwa kan i undantagsfall komma att dela med sig av dina personuppgifter till tjänsteleverantörer vilka är etablerade i ett så kallat tredje land (dvs. ett land utanför EU/EES). Detta sker enbart vid vissa supportärenden som avser Bliwas IT-drift. I de fall personuppgifterna överförs till ett land som inte omfattas av ett beslut av EU-kommissionen om adekvat skyddsnivå, kommer dina personuppgifter skyddas av lämpliga skyddsåtgärder i form av standardavtalsklausuler godkända av EU-kommissionen, Privacy Shield-certifiering hos amerikanska handelsministeriet eller en leverantörs bindande företagsbestämmelser. Du kan få ta del av en kopia av den relevanta skyddsmekanismen för din granskning genom att kontakta Bliwa (se nedan för kontaktuppgifter).

1.6 Hur länge sparas uppgifterna?

Bliwa sparar dina personuppgifter så länge som krävs för det specifika ändamålet med behandlingen och de kan därför lagras olika lång tid:

 • Personuppgifter som samlas in i samband med att du beviljas en försäkring eller med anledning av ett skadeärende sparas så länge det kan finnas en fordran, vilket innebär att uppgifterna lagras i enlighet med gällande preskriptionstid i försäkringsavtalslagen (2005:104),
 • Personuppgifter relaterade till icke beviljade försäkringar sparas i sex (6) månader, Personuppgifter som inte är hänförliga till försäkringsavtal eller skadeärenden sparas under den tid det finns ett giltigt grupp- eller kundavtal med Bliwa som du omfattas av, t.ex. via din arbetsgivare eller medlemsorganisation

2. Dina rättigheter

2.1 Rättelse, radering och begränsning av behandling

Du har rätt att, utan onödigt dröjsmål, få felaktiga eller missvisande personuppgifter som Bliwa behandlar om dig rättade.

Du har vidare rätt att, utan onödigt dröjsmål, få dina personuppgifter raderade och Bliwa är skyldig att radera de relevanta personuppgifterna, om t.ex. något av följande föreligger; personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de behandlas, eller om du återkallar det samtycke på vilket behandlingen grundar sig och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen. Bliwa är dock inte skyldigt att radera personuppgifterna i enlighet med din begäran om behandlingen är nödvändig för, t.ex. att Bliwa ska kunna uppfylla en rättslig förpliktelse eller för att Bliwa ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Du har rätt att av Bliwa kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under vissa förutsättningar, t.ex. om du bestrider personuppgifternas korrekthet kan behandlingen begränsas under den tid som Bliwa kontrollerar om personuppgifterna är korrekta eller om Bliwa inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Du har även rätt att motsätta dig vissa typer av behandlingar, exempelvis marknadsföring och profilering

2.2 Registerutdrag, information och klagomål

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som Bliwa behandlar om dig och erhålla information om Bliwas behandling av dina personuppgifter (såsom information om de kategorier av personuppgifter som Bliwa behandlar om dig och de kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats ut eller ska lämnas ut) genom att begära ett så kallat registerutdrag.

Du har, om behandlingen grundar sig på ditt samtycke eller på ett avtal och behandlingen sker automatiskt, även rätt att få ut en kopia av de personuppgifter som rör dig, och som du själv tillhandahållit Bliwa i ett strukturerat, allmänt använt digitalt format och att överföra dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan att Bliwa hindrar detta. Du har vidare rätt att begära att dessa uppgifter ska överföras från Bliwa direkt till en annan personuppgiftsansvarig, om det är tekniskt möjligt för Bliwa.

Du har rätt att, när som helst, lämna in klagomål till relevant tillsynsmyndighet, t.ex. Datainspektionen, om du anser att den behandling av dina personuppgifter som Bliwa utför strider mot tillämplig dataskyddslagstiftning.

3. Kontakt

Om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter, denna Integritetspolicy, i övrigt har synpunkter på Bliwas behandling av dina personuppgifter, eller om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan är du välkommen att kontakta vår kundtjänst per telefon 08-696 22 80, per e-post till kund@bliwa.se, eller skriva till adressen Bliwa Livförsäkring, ömsesidig, Box 5125, 102 43 Stockholm. Detta avser frågor avseende såväl Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt som Bliwa Skadeförsäkring AB.

Du kan också vända dig till vårt dataskyddsombud per mejl: dataskyddsombud@bliwa.se eller skriva till adressen Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt, Dataskyddsombud, Box 5125, 102 43 Stockholm.