Fortsatt tillväxt

 • Bliwa fortsätter att växa. Affärstillväxten under 2017 innebär en ökad premieinkomst med drygt 60 procent 2018. En växande affär stärker Bliwas konkurrenskraft och ekonomiska hållbarhet.
 • Drygt 600 nya gruppavtal har ingåtts under året, varav ett tiotal med medelstora och stora kunder.

Digitaliseringen genomsyrar allt

 • Bliwa strävar efter långsiktigt hållbar trygghet för kunder och försäkrade. Med nya digitala verktyg och arbetssätt effektiviserar vi arbetet, ökar tillgängligheten och förenklar hanteringen av försäkring. På så vis skapar vi kundnytta samtidigt som vi blir mer hållbara.
 • Under 2017 har vi utvecklat nya digitala tjänster, individualiserad kommunikation samt utökad tillgänglighet i alla kanaler.

Minskad miljöpåverkan

 • Det är framför allt inom vår kapitalförvaltningsverksamhet som vi kan bidra till en mer hållbar miljö. Genom ökade investeringar i gröna obligationer och hållbara fonder, som aktivt väljer att investera i bolag som bidrar positivt till en hållbar utveckling, har vi reducerat det totala koldioxidavtrycket från våra investeringar inom kapitalförvaltningsverksamheten. Våra aktiefonder har idag omkring 45 procent lägre koldioxidavtryck jämfört med motsvarande jämförelseindex. Vi har också ökat investeringar inom områden som minskar negativ miljöpåverkan som hållbart förvaltade fastigheter och skog. Dessa klimatsmarta investeringar utgör 18 procent av våra investeringar.
 • 99,9 procent av portföljinnehaven uppfyller FN:s etiska normer och konventioner och 98,5 procent omfattas av regelbunden screening utifrån miljöperspektiv och sociala frågor.

Nöjda kunder

 • Liksom föregående år får vi höga betyg, 9 av 10, av våra kunder angående erbjudande, bemötande och kundupplevelsen i stort. För att bli ännu bättre på att möta den försäkrades behov har vi även utvecklat mätning av kundnöjdhet via sms. Här ger kunderna 4,6 av 5 i betyg vid kontakt med Bliwa.

Engagerade medarbetare

 • Nöjda kunder förutsätter engagerade medarbetare. Under 2017 har antalet medarbetare ökat med 30 procent och affärsvolymen har växt kraftigt. Då är det extra viktigt med delaktighet och samverkan samt att medarbetarna upplever att de kan bidra till bolagets utveckling.
 • Medarbetarna ger Bliwa höga betyg som arbetsgivare – undersökningen 2017 visade ett totalindex på 78 procent. Mer än 9 av 10 anger att de har ett stort engagemang för sitt arbete och nästan lika många ger ett positivt betyg vad gäller delaktighet, medarbetarskap och samverkan.

Finansiell styrka

 • Kapitalbasen för koncernen uppgick till 1 120 miljoner kronor och solvenskapitalkravet uppgick till 642 miljoner kronor.
 • Solvensgraden uppgick till 333 procent för Bliwa Livförsäkring och 310 procent för Bliwakoncernen.

Resultat

 • Årets resultat uppgick i Bliwa Livförsäkring till 37 miljoner kronor och 28 miljoner kronor i koncernen.
 • Totalavkastningen inom kapitalförvaltningen uppgick till 3,3 procent i Bliwa Livförsäkring.
 • Premieintäkt, efter avgiven återförsäkring var 343 miljoner kronor i Bliwa Livförsäkring respektive 497 miljoner kronor i koncernen.