Hållbara investeringar.

Som försäkringsbolag påverkar vi vår omvärld utifrån hur vi väljer att investera vårt kapital. Med ansvarsfull kapitalförvaltning bidrar vi till ett mer hållbart samhälle. Vi tror att hållbara investeringar ger högre avkastning i längden. Därför investerar vi enbart i fonder som noga beaktar risker och möjligheter kring hållbarhet i sin förvaltning. På så sätt skapar vi också ekonomisk långsiktighet i vår försäkringsverksamhet för våra kunder, som också är våra ägare.

Tydliga riktlinjer för hållbar kapitalförvaltning

Våra investeringsriktlinjer utgår från FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. Vi investerar i fonder som aktivt placerar i hållbara företag och kräver att våra fondförvaltare har en aktiv och regelbunden dialog med de bolag som de investerar i för att påverka dem att agera hållbart i alla lägen. För att identifiera de fonder som lever upp till våra etiska krav, letar vi efter obehagliga inslag i möjliga fonder och kan då välja andra alternativ. För Bliwa innebär det att vi exempelvis undviker investeringar som bidrar till kränkning av mänskliga rättigheter och arbetsrätt, miljöförstöring, korruption samt i vapen som kärnvapen och klusterminor. Utvärderingen uppdateras och följs upp regelbundet under året. Vid det senaste årsskiftet var 98,5 procent av portföljen antingen del av utvärderingen eller uppfyllde de etiska kraven på ett uppenbart sätt utifrån fondens tillåtna placeringar. Mer än hälften av de aktie- och räntefonder som vi investerar i tillämpar olika former av aktiva val av investeringar som tydligt bidrar till ett hållbart samhälle och en hållbar miljö.

Om en fond inte lever upp till våra krav på hållbarhet och etik initierar vi en dialog med fondförvaltaren kring deras förmåga att integrera hållbarhet i investeringsprocessen. Om fonden till följd av dialogen inte åstadkommer förbättring avyttras investeringen. Under 2017 har vi haft hållbarhetsdialoger med 10 av de 16 fondbolag som vi investerat i. I 3 fall under året har vi utifrån vår utvärdering initierat dialog för att påverka hållbarheten i specifika innehav i fonderna.

Klimatsmarta investeringar

Bliwa har en förhållandevis låg klimat- och miljöpåverkan från vår egen verksamhet. Det är framförallt genom våra investeringar som vi kan göra skillnad och bidra till en mer hållbar värld och ett hållbart näringsliv. Vi har ambitionen att minska vårt indirekta koldioxidavtryck genom investeringar i fler klimatsmarta företag.

Under 2017 har vi investerat motsvarande 6 procent av vår portfölj i gröna obligationer, vilket har ökats till 8 procent under inledningen av 2018. Vi har även investerat i nya aktie- och räntefonder som aktivt väljer att investera i bolag som bidrar positivt till en hållbar utveckling. Dessa fonder har cirka 45 procent lägre koldioxidavtryck än marknaden som helhet.

Vi har också investerat motsvarande 8 procent av vår portfölj i klimatsmarta och ekonomiskt effektiva fastigheter som är miljöcertifierade enligt ledningssystemet ISO 14001. Fastigheterna använder endast förnyelsebar energi och har en relativt liten påverkan på miljön. Slutligen har vi investerat motsvarande 2 procent av vår portfölj i skogsmark som förvaltas miljömässigt hållbart. Investeringen i skogsmark bidrar positivt till klimatet genom att skogen absorberar koldioxid.

Vi stärker hållbarhetsprofilen

Under året har vi stärkt vår hållbarhetsprofil genom att skärpa och tydliggöra kraven och förväntningarna på våra fondförvaltare när det gäller en ansvarsfull och hållbar kapitalförvaltning. Som ett led i detta arbete har vi under 2017 påbörjat uppföljning av koldioxidavtryck från våra aktiefonder och ställt krav på fonderna att göra detsamma i sin förvaltning. Vi investerar i fonder som aktivt väljer att placera i bolag som bidrar till hållbar utveckling och som kan leverera en hög hållbar avkastning. Vi har därför allokerat om från indexnära fonder till aktivt förvaltade fonder med mycket starkt fokus på hållbarhet och som uppfyller våra etiska riktlinjer.

Vårt ökade fokus på en ansvarsfull och hållbar kapitalförvaltning har gett resultat. Antalet innehav i fonder med bekräftade överträdelser av våra etiska riktlinjer har minskat väsentligt. Vid slutet av året fanns endast ett innehav, som under inledningen av 2018 har avyttrats.

Under 2018 har vi för avsikt att även formellt ansluta oss till FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. Vi kommer att följa upp alla våra innehav och fondförvaltare mot FN:s 17 globala hållbarhetsmål för att tydligare kunna utvärdera och rapportera hur väl vi bidrar till de olika målen. Vår ambition är att identifiera nya investeringsmöjligheter som tydligt bidrar till en hållbar utveckling. Vi kommer att se över möjligheterna att investera ytterligare i verksamheter med specifika hållbarhetsmål, exempelvis förnyelsebar energi och energieffektivisering, rening och återvinning av vatten samt samhällsnyttiga fastigheter.

Bliwa fortsätter att arbeta för att minska koldioxidavtrycket från våra investeringar på ett sätt som påskyndar omställning mot ett fossilfritt samhälle. Målet för 2018 är minst 50 procent lägre koldioxidavtryck än jämförelseindex för portföljens aktiefonder.

Hållbara PlaceringstillgångarHållbart placeringsinnehav

    Hållbara investeringar Lägre koldioxidutsläpp

Andreas Summersea citat