Gå till innehållet
Egenföretagare i sin tygbutik

Var med och påverka Bliwa

Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt (Bliwa) ägs av försäkringstagarna. Försäkringstagarnas intressen representeras av särskilt utsedda ledamöter i Bliwas fullmäktige. Fullmäktige är Bliwas högsta beslutande organ. Fullmäktiges uppgift är att besluta om bolagets angelägenheter på Bliwas bolagsstämma.

Val till fullmäktige

Nu är valet inför bolagsstämman 2020 avslutat.

Se resultatet i tabellen nedan.

Företag/organisation

Fullmäktigeledamot

Ersättare

Ledarna

Thomas Eriksson

Erica Ropero

Unionen

Erika Ejderhamn Roupé 

Peter Hellberg

VALDA AV DELÄGARNA

 

 

Lärarförsäkringar

Birgitta Halldén

 

SSAB

Agneta Huhta

 

AB Electrolux

Zoran Kolewski

 

SEB

Jan Nilsson

 

NCC Group

Tomas Olofsson

 

Skanska

Karl-Johan Rodert

 

Volvo Group

Peter Sonesson

 

Axis Communications AB

Gunilla Svanberg

 

E.ON Sverige AB

 

Marie Bruun

Handelsbankenkoncernen i Sverige

 

Birgitta Danielson

Ericsson

 

Petra Holtsjö Lundin

Sveriges Åkeriföretag

 

Marie Mörsin

Säljarnas

 

Jan Zetterström

UTSEDDA AV  KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS

 

 

Svensk Handel Fondförsäkring AB

Kjell Björk

Elisabeth Persson

Sandvik

Torkel Eriksson

Björn Wenngren

Unionen

Björn Alquist

Ingen utsedd

Vattenfall

Anna Heder

Berit Andersson

Sveriges Journalistförbund

Eva-Maria Kollberg

Elisabeth Ehn Holmström

Saab AB

Tommy Sangré

Christine Sjöberth

Ledarna

Sara Kullgren

Marika Brynne

SAS

Ylva Zachrisson

 Ingen utsedd

Brummer Life

Helena Palmgren

Joakim Bähr

Finansförbundet

Arvid Ahrin

Per-Olov Wågström

 

Om Bliwas val till fullmäktige

Bliwas fullmäktige består av 20 ledamöter. Ledamöterna i Bliwas fullmäktige utses för en tvåårsperiod och tillträder på ordinarie bolagsstämma samma år som de utses. Åtta ledamöter och fem ersättare utses efter val av Bliwas försäkringstagare. 10 ledamöter och ersättare utses av de som erlagt högst premie under föregående år, oftast företag, organisationer och samarbetspartners. Organisationerna Ledarna och Unionen har alltid rätt att utse varsin ledamot och ersättare.

Vilka kan jag rösta på?

Vid valet ska åtta ordinarie ledamöter och fem ersättare utses. Vid röstningen kan försäkringstagarna rösta antingen på valberedningens förslag eller på andra kandidater som de själva föreslår.

När är det val till fullmäktige?

Val till Bliwas fullmäktige hålls på våren vartannat år. Valet pågick 2-20 mars 2020.

Vem får rösta i valet?

Bliwas försäkringstagare får rösta i fullmäktigevalet. Försäkringstagare i Bliwa är den som har tecknat en försäkring i Bliwa. Det kan till exempel vara en person, ett företag eller en organisation.

Hur går röstningen till?

De försäkringstagare som är intresserade av att rösta kan i mars vartannat år rösta via en röstsedel som du hittar på denna webbplats från och med 2 mars. När valperioden är över räknar Bliwa samman rösterna och de åtta kandidater och de fem ersättare som fått flest röster blir valda. Valresultatet meddelas här.

 

Fullmäktiges uppgift

Fullmäktige representerar samtliga försäkringstagare och förväntas ta tillvara deras intressen på bästa sätt. En fullmäktigledamot har rätt att yttra sig, lägga förslag, ställa frågor och rösta på bolagsstämman. Stämmans huvudsakliga uppgifter är att utse styrelse, revisorer och valberedning samt besluta om ersättning till dessa, besluta om årsredovisning samt om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.

Mandatperioden är två år räknat från ordinarie bolagsstämma. Fullmäktige har rätt till viss ersättning som fastställs av styrelsen. Fullmäktige kan inte hållas personligen ansvarig för fel som bolaget begår. En fullmäktigeledamot i Bliwa ska helst vara en person som har kunskap om och intresse för Bliwas verksamhet.

En kandidat får inte vara anställd, styrelseledamot i Bliwa eller i Bliwas dotterbolag eller hos en konkurrent till Bliwa. De åtta kandidater som utses ska tillsammans anses företräda delägarna och deras intressen och representera de olika försäkringskollektiven. Samma krav ställs på de personer som föreslås till ersättare till fullmäktige.

 

Valberedningens uppgift

Bliwas valberedning består av tre personer som utses av Bliwas bolagsstämma. En av valberedningens uppgifter är att inför valet av fullmäktige lämna förslag till kandidater som delägarna kan rösta på.

Valberedningen ska beakta förslag från försäkringstagarna, försäkringstagarnas representanter och från Bliwa när de utser kandidaterna. Valberedningen kontrollerar att de kandidater som föreslås uppfyller de krav som ställs på varje fullmäktigekandidat.

 

Frågor?

Om du har frågor är du välkommen att mejla oss på bolagsstamma@bliwa.se.