Gå till innehållet

Integritetspolicy

1. Behandling av personuppgifter

Vid användandet av "Bliwa" nedan avses vardera av följande bolag:

Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt (502006-6329)

Bliwa Skadeförsäkring AB (516401-6585)

Vi på Bliwa bryr oss om din integritet. Denna integritetspolicy ("Integritetspolicy") beskriver hur Bliwa behandlar och använder den information som du delar med oss vid användandet av våra tjänster och som Bliwa samlar in från tredje parter. Bliwa Skadeförsäkring AB är personuppgifts-ansvarig för de personuppgifter som Bliwa Skadeförsäkring AB får av dig eller hämtar in om dig med anledning av tecknad inkomstförsäkring. Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt får av dig eller hämtar in om dig med anledning av övriga försäkringar.

I denna Integritetspolicy avses med "personuppgifter" all slags information om en fysisk person (såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress, anställningsinformation och personnummer) som direkt eller indirekt kan användas för att identifiera den fysiska personen.

Denna Integritetspolicy uppdaterades 2023-12-08. Uppdateringen bestod i information om utlämnande av uppgifter till SCB. 

1.2 VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?

Bliwa behöver behandla personuppgifter om dig som ansöker om försäkring, är gruppmedlem i ett gruppavtal, försäkringstagare, försäkrad eller förmånstagare för att tillhandahålla och administrera försäkringen och tillhörande tjänster. Bliwa kan komma att behandla följande uppgifter om dig för de syften som anges i punkt 1.3 nedan:

 • Namn
 • Adress och annan kontaktinformation (t.ex. telefonnummer, e-postadress)
 • Personnummer
 • Anställningsuppgifter
 • Fackligt medlemskap
 • Ekonomiska förhållanden
 • Bankkontonummer och annan betalningsinformation
 • Uppgifter om arbetslöshet
 • Familjeuppgifter (t.ex. uppgift om att du har barn)
 • Hälsouppgifter
 • Information om hur du använder Bliwas tjänster (t.ex. svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten)
 • Enhetsinformation (t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning samt din geografiska placering)

De personuppgifter som Bliwa ber dig tillhandahålla oss och som Bliwa samlar in om dig från tredje part är nödvändiga för att du ska kunna få ta del av Bliwas tjänster, för försäkringsavtalets ingående eller fullgörande samt för att Bliwa ska kunna fullgöra sina rättliga förpliktelser enligt gällande lagstiftning. Om du inte lämnar den information som Bliwa efterfrågar, vilken är nödvändig för att Bliwa ska kunna tillhandahålla dig våra tjänster finns det en risk att Bliwa kan inte tillhandahålla försäkringen, utge ersättning eller fullgöra andra förpliktelser till följd av kollektivavtal, gruppavtal eller försäkringsavtal. Du kan även gå miste om erbjudanden om försäkring och andra tjänster som Bliwa erbjuder.

1.3 VAD ANVÄNDS UPPGIFTERNA TILL OCH VAD ÄR DEN LAGLIGA GRUNDEN FÖR DET?

Bliwa kan komma att använda den information, inklusive dina personuppgifter, som Bliwa får av dig, din arbetsgivare, organisationer som du tillhör, annan gruppföreträdare som tecknat gruppavtal med Bliwa, vårdgivare, Bliwas samarbetspartners (såsom försäkringsförmedlare och/eller andra försäkringsgivare) och/eller offentliga och privata register (t.ex. SPAR, LEFI och GSR) för de ändamål och med den lagliga grund som anges nedan.

Behandlingen och dess ändamål (syftet med behandlingen)

Laglig grund för behandlingen

För att kunna förbereda, fullgöra och administrera ett försäkringsavtal som du omfattas av eller kan omfattas.

Behandlingen är nödvändig för att Bliwa ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar Bliwa. I den mån känsliga personuppgifter behandlas görs detta för att upprätta, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk eller för ändamål hänförliga till social trygghet och socialt skydd.

För att kunna reglera skador och anspråk.

Behandlingen är nödvändig för att Bliwa ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar Bliwa. I den mån känsliga personuppgifter behandlas görs detta för att upprätta, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk.

För att kunna hantera risker och beräkna premier.

Behandlingen är nödvändig för att Bliwa ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar Bliwa. I den mån känsliga personuppgifter behandlas görs detta för att upprätta, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk.

För att kunna ge dig bra service via digitala kanaler (förenklad upplevelse), exempelvis genom att produkter ligger kvar i din kundkorg under viss tid, att Bliwa kan se när du loggar in på vissa av Bliwas digitala kanaler och hur du använder dem, eller Bliwas användande av så kallade cookies.

Samtycke eller intresseavvägning. I de fall behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning beaktas följande intressen:

 • Bliwas intresse av en förenklad och kostnadseffektiv administration
 • Bliwas intresse av att kunna erbjuda dig en personlig kundservice

För att kunna uppfylla rättsliga skyldigheter såsom krav enligt författning eller myndighetsbeslut.

Behandlingen är nödvändig för att Bliwa ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar Bliwa. I den mån känsliga personuppgifter behandlas görs detta för att upprätta, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk eller för ändamål hänförliga till social trygghet och socialt skydd.

För utveckling och analys av Bliwas verksamhet.

Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där följande intressen beaktas: 

 • Bliwas intresse av en förenklad och kostnadseffektiv administration
 • Bliwas intresse av att tillhandahålla en konkurrenskraftig kundupplevelse

För att lämna dig information om Bliwas produkter och tjänster (marknadsföring)

Samtycke eller intresseavvägningI de fall behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning beaktas följande intressen:

 • Bliwas intresse av att erbjuda anpassade och relevanta försäkringar.

För att ta fram statistik som Bliwa behöver i verksamheten.

Behandlingen grundas på samma lagliga grund som gäller för den behandling som statistiken avser. 

För att lämna dig information i samband med val av fullmäktige i Bliwa.

Behandlingen är nödvändig för att Bliwa ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar Bliwa

För att kontrollera, förhindra, utreda eller vidta andra åtgärder i samband med missbruk av försäkring eller brott mot försäkringsvillkor/försäkringsavtalet eller i samband legala åtgärder, misstanke om bedrägeri eller potentiella hot mot Bliwas eller andras rättigheter.

Behandlingen är nödvändig för att Bliwa ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar Bliwa. I den mån känsliga personuppgifter behandlas görs detta för att upprätta, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk.

För att kunna teckna och administrera återförsäkringsavtal.

Behandlingen är nödvändig för att Bliwa ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar Bliwa. I den mån känsliga personuppgifter behandlas görs detta för att upprätta, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk.

Samtycke

När det krävs samtycke för en viss typ av behandling kommer Bliwa inhämta ditt samtycke innan personuppgifterna behandlas. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta Bliwa. Vi kommer då att upphöra med den personuppgiftsbehandling som grundas på ditt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke, vänligen notera att detta inte påverkar lagligheten av behandlingen som skedde med stöd av samtycket innan det återkallades.

1.4. SÄRSKILT OM BEHOVSGUIDEN

Vi behandlar uppgifter som du själv lämnar till oss i samband med att du genomför vår behovsguide, samt uppgifter som samlas in genom din användning av guiden. Ändamålet med de behandlingar som sker i behovsguiden är att förbereda försäkringsavtal som du kan omfattas av hos oss. Den lagliga grunden för de personuppgiftsbehandlingar som sker i behovsguiden är rättslig förpliktelse, rättsligt åtagande alternativt samtycke beroende på vilken behandling som avses. De uppgifter som vi behandlar eller kan komma att behandla om dig är:

 • Identitetsuppgifter, t.ex. namn och personnummer
 • Kontaktuppgifter, t.ex. mejladress
 • Annan personlig information om dig, såsom din familjesituation, om du har barn samt din inkomst
 • Medlemskap i fackförbund.
 • Information om dina försäkringar hos oss och hos andra försäkringsbolag, t.ex. försäkringsnamn, försäkringsbolag, försäkringsbelopp samt annan relaterad information om dina försäkringar

Inhämtande av försäkringsinnehav
Vilken information vi får tillgång till vid hämtning av ditt försäkringsinnehav hos andra försäkringsbolag är beroende av vilka försäkringar du har vid den tidpunkt du väljer att hämta din försäkringsdata, samt vilka av dessa du ger oss fullmakt att hämta. Vi hämtar endast information om sådana försäkringar som motsvarar de försäkringar som du kan omfattas av hos oss. När du ger oss fullmakt att hämta ditt försäkringsinnehav sparas detta hos vår underleverantör i 14 dagar, i syfte att kunna tillhandahålla en bättre service till dig och i kvalitetssäkringssyfte.

Rekommendation
Efter att du gått igenom guidens alla steg får du en rekommendation från oss. Rekommendationen utgår från de svar du lämnat i guiden, de försäkringar du redan omfattas av hos oss eller hos andra försäkringsbolag, samt det eller de avtal du omfattas av hos oss. Rekommendationen måste vi enligt lag tillhandahålla dig, exempelvis via mejl, och vi kommer även att spara den enligt gällande preskriptionslagstiftning, dock minst i 10 år.

Ansökan om försäkring
Väljer du att ansöka om en eller flera av de försäkringar som du rekommenderas kommer vi att behandla ytterligare personuppgifter om dig. För information om dessa behandlingar hänvisar vill till övrig information i denna policy.

1.5 AUTOMATISERAT BESLUTSFATTANDE OCH PROFILERING

När du besöker Bliwas webbplats eller någon av Bliwas kampanjer samlar vi bland annat in information om hur du använder våra tjänster (t.ex. svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten), och enhetsinformation (t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning samt din geografiska placering). Bliwa använder uppgifterna för så kallad profilering. Bliwa använder informationen för att utveckla våra tjänster, för att öka förståelsen för våra kunder och för att skapa en personlig profil för dig så att Bliwa ska kunna tillhandahålla dig tjänster och information som är mer anpassad till dina behov och intressen.

Vi kan använda cookies, pixeltaggar, web beacon, clear GIF och andra liknande verktyg på vår webbplats och i vårt kampanjhanteringsverktyg som hjälp för oss att samla in och analysera sådan information. Vi använder denna information för att tillhandahålla bättre och mer relevant innehåll på vår webbplats, mäta kampanjers genomslagskraft, identifiera och åtgärda problem och för att förbättra din upplevelse på vår webbplats.

Om du inte vill att information samlas in med dessa tekniker finns det ett enkelt tillvägagångssätt i de flesta webbläsare som gör att du automatiskt kan avvisa många av dem, eller få välja om du vill avvisa eller acceptera dem.
Om du är bosatt i Europeiska unionen eller någon annan jurisdiktion där det krävs att vi inhämtar ditt medgivande för att använda cookies på våra webbplatser har du möjlighet att hantera cookieinställningar på webbplatserna, förutom då särskilda cookies krävs för att möjliggöra kärnfunktioner på webbplatsen, i vilket fall du inte kan välja att inaktivera dessa cookies.

Vidare använder Bliwa sig av så kallat automatiserat beslutsfattande vid nedan listade behandlingar av dina personuppgifter. Bliwas användande av automatiserat beslutsfattande innebär att du får ett automatiserat beslut om beviljande på en ansökan om försäkring eller en ansökan om ersättning baserat på den information som du tillhandahållit elektroniskt utan personlig kontakt. Det kan också innebära att Bliwa, utifrån analys av din enhetsinformation och hur du använder våra tjänster, tillhandhåller dig personligt utformade erbjudanden om försäkring.

Följande beslut eller behandlingar som Bliwa utför inbegriper något av dessa två:

Behandling

Automatiserat beslut

Profilering

Beslut om beviljande av försäkring i de fall uppgifter om hälsa lämnats elektroniskt.

Ja

Ja

Manuellt avslag av ansökt försäkring i de fall uppgifter om hälsa lämnats elektroniskt.

Nej

Ja

Beslut avseende ersättning med anledning av arbetslöshet eller sjukdom då ansökan gjorts elektroniskt.

Ja

Nej

Utskick med information om dina tecknade försäkringar.

Nej

Ja

Analys av din enhetsinformation och hur du använder våra tjänster, exempelvis genom att Bliwa kan se när du loggar in på vissa av Bliwas digitala kanaler och hur du använder dem, samt av uppgifter som Bliwa erhållit från tredje part. Bliwa arbetar med Piwik PRO samt Hotjar. 

Piwik PRO används för att spåra webbplatsstatistik och statistik över användarnas beteende på Bliwas webbplatser. Musklick, musrörelser, knapptryckningar (exklusive personlig information), bläddringsaktivitet och besökta sidor samt vilka åtgärder som vidtagits på webbplatsen samlas in. Även information om vilken webbläsare du använder och geografisk data samlas in. Du kan läsa mer om Piwik PRO här.

Hotjar hjälper oss att mäta och utvärdera beteende gällande användningen av Mina sidor och Bliwas webbplats. Vi använder den för att ställa frågor till dig som användare om hur du uppfattar Bliwas verksamhet. Mer information finns i Hotjars sekretesspolicy. Du kan tacka nej till att Hotjar följer ditt webbplatsanvändningsbeteende.

Nej

Ja

Digitala utskick med information om andra tjänster/försäkringar som Bliwa erbjuder.

Nej

Ja

Du har rätt att motsätta dig automatiserat beslutsfattande samt profilering. Inbyggt i de tjänster där Bliwa använder sig av detta finns alltid en möjlighet för dig att informera Bliwa om att du motsätter dig sådan behandling. Du kan även informera Bliwa genom de kontaktvägar som anges under punkt 4 nedan.

1.6 VEM LÄMNAS UPPGIFTERNA UT TILL?

För samma ändamål som angivits under punkt 1.3 kan Bliwa komma att lämna ut personuppgifter till sådana bolag som vi samarbetar med, t.ex. återförsäkringsbolag, försäkringsförmedlare, andra försäkringsbolag, din specifika gruppföreträdare, din arbetsgivare om det krävs på grund av försäkringsavtalet, vårdgivare samt medicinska rådgivare. När du använder din vårdförsäkring hanteras ditt vårdärende av vår samarbetspartner Capio, och vi lämnar då ut uppgifter till dem avseende försäkringen (såsom tidpunkt för tecknande, grupptillhörighet och omfattning), samt i förekommande fall, information om tidigare ärenden i försäkringen. Information om hur Capio behandlar dina personuppgifter hittar du här: Personuppgifter i vården | Capio

Några av de syften som beskrivs i denna Integritetspolicy kan även kräva att dina personuppgifter delas med våra tjänsteleverantörer (t.ex. leverantörer av fysiska och digitala brevlådor; PostNord och Kivra, programvaruleverantörer såsom Microsoft, hosting leverantörer såsom CGI Sverige AB samt andra leverantörer såsom Trustpilot, Insurely och Reco).

Bliwa har även rätt att i ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR) registrera anmälda skador i anledning av denna försäkring. GSR AB är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i GSR-registret.

I vissa fall kan Bliwa komma att lämna ut uppgifter avseende tecknade vårdförsäkringar till Statistiska Centralbyrån (SCB) med syfte att andra myndigheter (såsom universitet) ska kunna bedriva forskning med inriktning på vårdförsäkring. Den rättsliga grunden för utlämnandet är densamma som den som gäller för vår ursprungliga insamling av uppgifterna. De personuppgifter som lämnas ut är personnummer samt information om försäkringsinnehav (enbart vårdförsäkring). Vi lämnar inte ut några finansiella uppgifter eller uppgifter om eventuella skador, hälsouppgifter eller information om eventuellt medlemskap i fackförbund. För att relevant forskning ska kunna bedrivas är dock möjligt att de personuppgifter vi lämnar ut till SCB kan kopplas samman med andra uppgifter om dig som redan finns hos dem eller som inhämtas från annat håll. Du kan läsa mer om SCB:s behandling av personuppgifter här: https://www.scb.se/om-scb/personuppgifter/.

Uppgifter kan även lämnas ut till sådana myndigheter som Bliwa är skyldiga att lämna uppgifter till, t.ex; Polismyndigheten, Försäkringskassan och Skatteverket. Bliwa återförsäkrar vissa risker i Hannover Re och kan därför komma att lämna ut dina personuppgifter dit. Hannover Re behandlar då personuppgifterna i egenskap av personuppgiftsansvarig. På www.hannover-re.com/182774/data-privacy kan du läsa mer om hur Hannover Re behandlar personuppgifter. Dina personuppgifter kan behöva överföras till vissa andra länder. I begränsad utsträckning anlitar Bliwa tjänsteleverantörer som finns utanför EU/EES, d.v.s. i ett s.k. tredjeland. I så fall skyddas dina personuppgifter enligt de krav som gäller enligt dataskyddsförordningen, exempelvis genom att det finns ett beslut från EU-kommissionen avseende adekvat skyddsnivå eller användande av EU-kommissionens standardavtalsklausuler. 

1.7 HUR LÄNGE SPARAS UPPGIFTERNA?

Bliwa sparar dina personuppgifter så länge som krävs för det specifika ändamålet med behandlingen och de kan därför lagras olika lång tid:

 

 • Personuppgifter som samlas in i samband med att du ansöker om, beviljas eller ansluts till en försäkring eller med anledning av ett skadeärende sparas så länge det kan finnas en fordran, vilket innebär att uppgifterna lagras i enlighet med gällande preskriptionstid. Preskriptionstiden kan variera beroende på typ av försäkring, men uppgår oftast till minst 10 år efter skadans eller försäkringens avslutande.
 • Personuppgifter som inte är hänförliga till försäkringsavtal eller skadeärenden sparas under den tid Bliwa har skyldigheter enligt ett grupp- eller kundavtal som du omfattas av, t.ex. via din arbetsgivare eller medlemsorganisation.

2. Dina rättigheter

2.1 RÄTTELSE, RADERING OCH BEGRÄNSNING AV BEHANDLING

Du har rätt att, utan onödigt dröjsmål, få felaktiga eller missvisande personuppgifter som Bliwa behandlar om dig rättade.

Du har vidare rätt att, utan onödigt dröjsmål, få dina personuppgifter raderade och Bliwa är skyldig att radera de relevanta personuppgifterna, om t.ex. något av följande föreligger; personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de behandlas, eller om du återkallar det samtycke på vilket behandlingen grundar sig och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen. Bliwa är dock inte skyldigt att radera personuppgifterna i enlighet med din begäran om behandlingen är nödvändig för, t.ex. att Bliwa ska kunna uppfylla en rättslig förpliktelse eller för att Bliwa ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Du har rätt att av Bliwa kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under vissa förutsättningar, t.ex. om du bestrider personuppgifternas korrekthet kan behandlingen begränsas under den tid som Bliwa kontrollerar om personuppgifterna är korrekta eller om Bliwa inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen. Du har även rätt att motsätta dig vissa typer av behandlingar, exempelvis marknadsföring och profilering

2.2 REGISTERUTDRAG, DATAPORTABILITET OCH KLAGOMÅL

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som Bliwa behandlar om dig och erhålla information om Bliwas behandling av dina personuppgifter genom att begära ett så kallat registerutdrag.

Om behandlingen grundar sig på ditt samtycke eller på ett avtal och behandlingen sker automatiskt, har du även rätt att få ut en kopia av sådana personuppgifter som du själv försett Bliwa med, i ett strukturerat, allmänt använt digitalt format. Du har vidare rätt att begära att dessa uppgifter ska överföras från Bliwa direkt till en annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt för Bliwa.

Du har rätt att, när som helst, lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, om du anser att den behandling av dina personuppgifter som Bliwa utför strider mot tillämplig dataskyddslagstiftning. Integritetsskyddsmyndighetens kontaktuppgifter finns på imy.se

3. Behandlingar i samband med Bliwas bolagsstämma och Bliwadagen

I samband med valet av ledamöter till Bliwas fullmäktige, samlar vi in och behandlar de personuppgifter som är nödvändiga för att säkerställa en korrekt nominerings- och omröstningsprocess. De personuppgifter som samlas in inhämtas direkt från de röstberättigade kunderna och omfattar uppgifter om namn, mejladress, telefonnummer. Den lagliga grunden för behandlingen är rättslig förpliktelse eftersom Bliwa har en laglig skyldighet att säkerställa att fullmäktigevalet går till i enlighet med gällande regelverk. Utöver detta samlar vi in frivillig uppgift om eventuella allergier och/eller matpreferenser utifrån vårt och ditt berättigade intresse att erbjuda och delta i bolagsstämmans sociala delar.

Vid Bliwas bolagsstämma samlar vi in och behandlar de personuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla vårt berättigade intresse att sammanställa en röstlängd och säkerställa att fullmäktigevalet sker på ett korrekt sätt. De personuppgifter som samlas in utgörs enbart av namn.

Informationen behåller vi så länge som det behövs för att sammanställa en röstlängd och säkerställa att fullmäktigevalet sker på ett korrekt sätt.

Vid Bliwas bolagsstämma samt Bliwadagen kan även fotografering ske. Ändamålet med detta är vårt berättigade intresse att informera och berätta om vår verksamhet. Foton behåller vi som längst i 5 år.

För utövande av dina rättigheter (invändning mot behandling, rättelse, radering osv) hittar du information under rubriken Dina Rättigheter ovan.

4. Kontakt

Om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter, denna Integritetspolicy, i övrigt har synpunkter på Bliwas behandling av dina personuppgifter, eller om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan är du välkommen att kontakta vår kundtjänst per telefon 08-696 22 80, per e-post till kund@bliwa.se, eller skriva till adressen Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt, Box 13076, 103 02 Stockholm. Detta avser frågor avseende såväl Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt som Bliwa Skadeförsäkring AB.

Du kan också vända dig till vårt dataskyddsombud per mejl: dataskyddsombud@bliwa.se eller skriva till adressen Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt, Dataskyddsombud, Box 13076, 103 02 Stockholm.