Gå till innehållet

Var med och påverka Bliwa

Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt (Bliwa) ägs av försäkringstagarna. Försäkringstagarnas intressen representeras av särskilt utsedda ledamöter i Bliwas fullmäktige. Fullmäktige är Bliwas högsta beslutande organ. Fullmäktiges uppgift är att besluta om bolagets angelägenheter på Bliwas bolagsstämma.

NOMINERA TILL FULLMÄKTIGEVALET

Valet hålls i mars 2024. Nominera din kandidat senast 20 februari.

Om nomineringen till fullmäktige

Som försäkringstagare är du välkommen att nominera kandidater till Bliwas fullmäktige, bolagets högsta beslutande organ.


Vem kan nomineras?

Du kan nominera vem du vill, under förutsättning att personen uppfyller de krav som framgår av nomineringsformuläret.


Hur gör jag?

I nomineringsformuläret kan du föreslå kandidater till Bliwas fullmäktige. Fyll i uppgifterna om din kandidat och skicka in den senast den 20 februari 2024.


Vad händer sedan?

Bliwas valberedning går igenom alla nomineringar och tar fram ett förslag på kandidater som försäkringstagarna sedan kan rösta på. Urvalet sker genom att valberedningen utser de personer som anses bäst kunna företräda Bliwas olika försäkringskollektiv. Därefter kan försäkringstagarna ta ställning till om de vill rösta på valberedningens förslag eller på någon annan.

 

Om Bliwas val till fullmäktige

Bliwas fullmäktige består av 20 ledamöter. Ledamöterna i Bliwas fullmäktige utses för en tvåårsperiod och tillträder på ordinarie bolagsstämma samma år som de utses. Åtta ledamöter och fem ersättare utses efter val av Bliwas försäkringstagare. 10 ledamöter och ersättare utses av de som erlagt högst premie under föregående år, oftast företag, organisationer och samarbetspartners. Organisationerna Ledarna och Unionen har alltid rätt att utse varsin ledamot och ersättare.

 

Vilka kan jag rösta på?

Vid valet ska åtta ordinarie ledamöter och fem ersättare utses. Vid röstningen kan försäkringstagarna rösta antingen på valberedningens förslag eller, om man röstar via röstsedel, på andra kandidater som man själv föreslår.

 

När är det val till fullmäktige?

Val till Bliwas fullmäktige hålls på våren vartannat år. Det senaste valet ägde rum i mars 2022.

 

Vem får rösta i valet?

Bliwas försäkringstagare får rösta i fullmäktigevalet. Försäkringstagare i Bliwa är den som har tecknat en försäkring i Bliwa. Det kan till exempel vara en person, ett företag eller en organisation.

 

Hur går röstningen till?

De försäkringstagare som är intresserade av att rösta kan i mars vartannat år rösta via en röstsedel som du hittar på Bliwas webbplats. När valperioden är över räknar Bliwa samman rösterna och de åtta kandidater och de fem ersättare som fått flest röster blir valda. Resultatet meddelas här på Bliwas webbplats.

 

Fullmäktiges uppgift

Fullmäktige representerar samtliga försäkringstagare och förväntas ta tillvara deras intressen på bästa sätt. En fullmäktigledamot har rätt att yttra sig, lägga förslag, ställa frågor och rösta på bolagsstämman. Stämmans huvudsakliga uppgifter är att utse styrelse, revisorer och valberedning samt besluta om ersättning till dessa, besluta om årsredovisning samt om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.

Mandatperioden är två år räknat från ordinarie bolagsstämma. Fullmäktige har rätt till viss ersättning som fastställs av styrelsen. Fullmäktige kan inte hållas personligen ansvarig för fel som bolaget begår. En fullmäktigeledamot i Bliwa ska helst vara en person som har kunskap om och intresse för Bliwas verksamhet.

En kandidat får inte vara anställd, styrelseledamot i Bliwa eller i Bliwas dotterbolag eller hos en konkurrent till Bliwa. De åtta kandidater som utses ska tillsammans anses företräda delägarna och deras intressen och representera de olika försäkringskollektiven. Samma krav ställs på de personer som föreslås till ersättare till fullmäktige.

 

Valberedningens uppgift

Bliwas valberedning består av personer som utses av Bliwas bolagsstämma. En av valberedningens uppgifter är att inför valet av fullmäktige lämna förslag till kandidater som delägarna kan rösta på.

Valberedningen ska beakta förslag från försäkringstagarna, försäkringstagarnas representanter och från Bliwa när de utser kandidaterna. Valberedningen kontrollerar att de kandidater som föreslås uppfyller de krav som ställs på varje fullmäktigekandidat.

 

Frågor?

Om du har frågor är du välkommen att mejla oss på bolagsstamma@bliwa.se.