Gå till innehållet

Om distribution och klagomål

Om vi inte är överens - ny kontakt och eventuell omprövning

Om du inte är nöjd eller har ett klagomål vill vi naturligtvis att du först av allt talar om det för oss. Det kan till exempel ha uppstått något missförstånd, som går att klara ut efter en ny kontakt. Ibland kan det också vara så att alla fakta i ett ärende inte kommit fram. Kontakta i första hand den som har handlagt ditt ärende.

Om du och handläggaren inte kommer överens så kan du kontakta klagomålsansvarig för Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt och Bliwa Skadeförsäkring AB (gemensamt betecknade Bliwa). Klagomålsansvarig omprövar då ärendet i samråd med Bliwas chefsjurist. Bliwa behandlar klagomål skyndsamt och lämnar dig besked om hur klagomålet kommer att hanteras inom 2 veckor. Klagomålsansvarig nås på e-post: klagomalsansvarig@bliwa.se.

Ett klagomål eller en begäran om omprövning måste komma till Bliwa inom 6 månader från Bliwas slutliga besked. Bliwa kan ompröva ett ärende även efter denna tid om nya omständigheter inträffar.

Extern vägledning och rådgivning

Konsumenternas Försäkringsbyrå

Du kan också få allmänna upplysningar och vägledning i försäkringsfrågor av Konsumenternas Försäkringsbyrå. Adress: Konsumenternas Försäkringsbyrå, Box 24215, 104 51 Stockholm. Telefon: 0200-22 58 00.

Kommunal konsumentvägledare

Konsumentvägledaren i din kommun kan hjälpa dig med allmänna råd och upplysningar i ärenden som gäller dig som konsument.

Tvistlösning

Personförsäkringsnämnden

Personförsäkringsnämnden prövar endast ärenden som innehåller försäkringsmedicinska frågor och där nämnden därför behöver stöd av rådgivande läkare. Ärenden i personförsäkringsnämnden kan därmed endast avse Bliwas sjuk-, olycksfalls- eller livförsäkring. Som skadelidande ska du själv begära prövning i nämnden. Adress: Personförsäkringsnämnden, Box 24067, 104 50 Stockholm. Telefon: 08-522 787 20.

Allmänna Reklamationsnämnden

ARN är en statlig myndighet som kostnadsfritt prövar tvister som rör privatpersoner. Nämnden prövar inte tvister som rör lägre belopp än 2 000 kronor och gör inga medicinska bedömningar. Anmälan till nämnden måste göras inom 6 månader från Bliwas beslut. Adress: Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm. Telefon: 08-508 860 00.

Domstolsprövning

En försäkringstvist kan prövas i allmän domstol, i första hand tingsrätt.

Annan viktig information

Preskription

Den som vill ha försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd måste väcka talan
mot Bliwa inom 10 år från tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd inträdde.

Om den som vill ha försäkringsskydd har framställt anspråket till Bliwa inom den tid som anges i första stycket, är fristen att väcka talan alltid minst 6 månader från
det att Bliwa har meddelat sitt slutliga ställningstagande till anspråket.

Om talan inte väcks enligt denna punkt, går rätten till försäkringsskydd förlorad.

Juridiskt ombud

Kostnad för juridiskt ombud ersätts inte av Bliwa.