Gå till innehållet

Familjeskydd via valcentral

Familjeskydd är en pension till efterlevande. Om du har en tjänstepensionsförsäkring genom din anställning kan du välja familjeskydd i ditt pensionsval.

Du kan omfattas av familjeskydd från 28 års ålder (25 år inom ITP Premiebestämd ålderspension och PPA 13). Bliwa erbjuder familjeskyddsförsäkring inom områdena ITPK, PPAK, ITPK-S, ITPK-Tele, ITP Premiebestämd ålderspension och PPA 13. Du tecknar familjeskydd via din tjänstepensionslösning som administreras av valcentralen.se

Tänk på

Om du väljer familjeskydd i samband med ditt första val har du en viss tid på dig att välja utan att någon hälsoprövning görs. Gör du ditt val senare görs en hälsoprövning. Vilket datum som gäller för dig kan du se på svarsblanketten. Du som har ITP Premiebestämd ålderspension eller PPA 13 måste alltid fylla i en hälsodeklaration om du väljer mer än 40 prisbasbelopp.

 

För dig som tillhör området ITP-Tele finns ett grundskydd på 1 förhöjt prisbasbelopp utan hälsoprövning även om du inte gör något val. Vill du däremot höja nivån till 2 förhöjda prisbasbelopp, efter att tiden som anges på svarsblanketten har gått ut, måste du fylla i en hälsodeklaration.

Ditt skydd

Ersättningen betalas ut under 5 år (5, 10, 15 eller 20 år inom ITP Premiebestämd ålderspension och PPA 13) till dina förmånstagare.

Förmånstagare är i första hand till din make/maka eller sambo och i andra hand dina barn. Vill du att någon annan ska vara förmånstagare kan du göra ett så kallat särskilt förmånstagarförordnande via valcentralen.se.

Ersättning

Du väljer vilken nivå pensionen ska vara på: 1 förhöjt eller 2 förhöjda prisbasbelopp per år (1, 2, 3 eller 4 prisbasbelopp inom ITP Premiebestämd ålderspension och PPA 13). Väljer du familjeskydd med 1 förhöjt prisbasbelopp betyder det att din förmånstagare får motsvarande 1 förhöjt prisbasbelopp i efterlevandepension per år under 5 år (eller den utbetalningslängd du valt inom ITP Premiebestämd ålderspension eller PPA 13). 

Normalt sett börjar Bliwa betala ut pensionen redan en månad efter dödsfallet. Det går dock att skjuta upp utbetalningen om du meddelar Bliwa före den första månadsutbetalningen. Du kan skjuta upp utbetalningen i högst 60 månader. Beloppet för pensionen räknas upp med 0,25 procent för varje månad som utbetalningen skjuts upp.

Kostnad

Kostnaden för familjeskydd dras direkt från den avgift som din arbetsgivare betalar in. Familjeskydd inom ITP Premiebestämd ålderspension och PPA 13 har en åldersdifferentierad premie. 

FÖRMÅNSTAGARFÖRORDNANDE

Vem får pengarna?

För de allra flesta passar det generella förmånstagarförordnande som finns i försäkringsvillkoren. Du kan välja en annan förmånstagare, men bara någon av dem som är tillåtna enligt inkomstskattelagen. Dessa är:

  • make, maka, sambo eller registrerad partner
  • tidigare make, maka, sambo eller registrerad partner
  • barn, styvbarn och fosterbarn till den försäkrade eller till en av ovanstående personer.

Observera att barnbarn inte är tillåtna förmånstagare. Om du vill ändra turordningen gör du det via valcentralen.se.

Fortsättningsförsäkring

Om du har valt Familjeskydd och sedan blir arbetslös, kan du teckna en fortsättningsförsäkring. Detsamma gäller om du byter till en anställning där du inte kan välja Familjeskydd.

Det krävs ingen hälsoprövning om du tecknar fortsättningsförsäkring inom 6 månader från det att den tidigare anställningen har upphört. Fortsättningsförsäkringen får tecknas med högst samma försäkringsbelopp som du hade i din tidigare anställning. Kostnaden för fortsättningsförsäkringen är något högre än för kollektivavtalat familjeskydd.

Den försäkrade betalar själv varje månad avgiften för fortsättningsförsäkringen och har därmed rätt att göra avdrag för premien i sin självdeklaration.

Den som inte tecknar en fortsättningsförsäkring omfattas av familjeskydd under högst 3 månader efter det att anställningen har upphört.

Kompletterande familjeskydd

Kompletterande familjeskydd är förlängd pension till efterlevande som du kan ha tecknat utöver det kollektivavtalade familjeskyddet. Den betalas normalt ut under 10 år. Utbetalningstiden förlängs om den försäkrade har barn under 20 år. Det finns tre pensionsbelopp att välja på: 1, 1,5 eller 2 prisbasbelopp per år. Avgiften för kompletterande familjeskydd betalar du själv. Alla som i sitt pensionsval (ITPK-liknande tjänstepensionsplan) har valt familjeskydd kan ha tecknat försäkringen.

Den försäkrade betalar själv varje månad avgiften för det kompletterande familjeskyddet och har därmed rätt att göra avdrag för premien i sin självdeklaration.

De fullständiga bestämmelserna finns i försäkringsvillkoren på bliwa.se.

Familjeskydd via pensionsvalet (gamla PA-KFS)

Om du tillhör tjänstepensionsplanen Gamla PA-KFS via Pensionsvalet så kan du ha en familjeskyddsförsäkring via Bliwa. Vid dödsfall ger försäkringen 1 eller 2 förhöjda prisbasbelopp per år i 5 år. Du kan läsa mera om Gamla PA-KFS på pensionsvalet.se.

Om oss

Vi försäkrar människor

På Bliwa arbetar vi bara med personförsäkringar. Vi jobbar alltså inte med saker, utan med människor. Det här präglar oss som företag.