Bolagsstämma och fullmäktige

Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt (Bliwa) ägs av försäkringstagarna. Försäkringstagarnas intressen representeras av särskilt utsedda ledamöter i Bliwas fullmäktige. Fullmäktige är Bliwas högsta beslutande organ. Fullmäktiges uppgift är att besluta om bolagets angelägenheter på Bliwas bolagsstämma.

Bliwas fullmäktige består av 20 ledamöter. Ledamöterna i Bliwas fullmäktige utses för en tvåårsperiod och tillträder på ordinarie bolagsstämma samma år som de utses. Åtta ledamöter och fem ersättare utses efter val av Bliwas försäkringstagare. Tio ledamöter och ersättare utses av de som erlagt högst premie under föregående år, oftast företag, organisationer och samarbetspartners. Organisationerna Ledarna och Unionen har alltid rätt att utse varsin ledamot och ersättare. 

Nominering inför val till fullmäktige 2018

Som försäkringstagare är du välkommen att nominera kandidater till Bliwas fullmäktige
- bolagets högsta beslutande organ.

Vem kan nomineras?
Du kan nominera vem du vill, under förutsättning att personen uppfyller de krav som framgår av nomineringsblanketten.

Hur gör jag?
nomineringsblanketten kan du föreslå kandidater till Bliwas fullmäktige. Fyll i uppgifterna om din kandidat och skicka in den senast den 2 februari 2018 till bolagsstämma@bliwa.se.

Vad händer sedan?
Bliwas valberedning går igenom alla nomineringar och tar fram ett förslag på kandidater som försäkringstagarna sedan kan rösta på. Urvalet sker genom att valberedningen utser de personer som anses bäst kunna företräda Bliwas olika försäkringskollektiv. Därefter kan försäkringstagarna ta ställning till om de vill rösta på valberedningens förslag eller på någon annan.

Om Bliwas val till fullmäktige

Vilka kan jag rösta på?
Vid valet ska åtta ordinarie ledamöter och fem ersättare utses. Vid röstningen kan försäkringstagarna rösta antingen på valberedningens förslag eller, om man röstar via röstsedel, på andra kandidater som man själv föreslår.

När är det val till fullmäktige?
Val till Bliwas fullmäktige hålls på våren vartannat år. Det senaste valet ägde rum i mars 2016. I mars 2018 hålls nästa val. 

Vem får rösta i valet?
Bliwas försäkringstagare får rösta i fullmäktigevalet. Försäkringstagare i Bliwa är den som har tecknat en försäkring i Bliwa. Det kan till exempel vara en person, ett företag eller en organisation. 

Hur går röstningen till?
De försäkringstagare som är intresserade av att rösta kan i mars vartannat år anmäla det till Bliwa via webbplatsen eller via telefon. Bliwa skickar sedan hem information om valet, en röstsedel och en kod för webbröstning. När valperioden är över räknar Bliwa samman rösterna och de åtta kandidater och de fem ersättare som fått flest röster blir valda. Resultatet meddelas här på Bliwas webbplats.

Fullmäktigeförteckning

Förra valet hölls i mars 2016 inför bolagsstämman samma år. Här kan du se resultatet.

Tillsatta av organisationer enligt bolagsordningens 4A

Företag/Organisation Fullmäktige Ersättare
Ledarna Sara Kullgren Helena Hedlund
Unionen Hans Norin Peter Hellberg

Tillsatta efter val av försäkringstagarna enligt bolagsordningens 4B

Företag/Organisation  Fullmäktige  Ersättare
Telia Sonera Rolf Ödmark  
Swedish Match Anders Hagström  
Volvo Cars Christina Munk-Hemberg  
Svenska Handelsbanken Elisabeth Gardelius Hammarskiöld  
Svenska Journalistförbundet Eva-Maria Kollberg  
SEB AB Jan Nilsson  
Scania CV Lars Eliasson  
Electrolux Zoran Kolewski  
SSAB EMEA   Agneta Huhta
Hannover Re   Gunilla Strandberg
Unionen   Martin Wästfelt
GE   Oskar Sporrong
AI Pension   Fredrik Uhrbom

Tillsatta av de som betalt högst premie enligt bolagsordningens 4C

Företag/Organisation  Fullmäktige  Ersättare
Ledarna Thomas Eriksson Michael Rongve
Finansförbundet Per-Olov Wågström Marie-Louise Holmbjer
Sandvik Torkel Eriksson Björn Wennergren
Saab Johan Gahm Christine Sjöberth
Vattenfall Per-Ola Larsson Linda Kaitfors
Brummer Life Helena Palmgren Joakim Bähr
Ernst & Young Mikael Kahn Marie Ekman
Svensk Handel Fondförsäkring AB Lars-Ola Hahlin Stefan Cederbrand
NCC Kerstin Wahlund Tomas Olofsson
Volvo AB Peter Sonesson Kristoffer Qvist

Fullmäktiges uppgift

Fullmäktige representerar samtliga försäkringstagare och förväntas ta tillvara deras intressen på bästa sätt.

En fullmäktigledamot har rätt att yttra sig, lägga förslag, ställa frågor och rösta på bolagsstämman. Stämmans huvudsakliga uppgifter är att utse styrelse, revisorer och valberedning samt besluta om ersättning till dessa, besluta om årsredovisning samt om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.

Mandatperioden är två år räknat från ordinarie bolagsstämma. Fullmäktige har rätt till viss ersättning som fastställs av styrelsen. Fullmäktige kan inte hållas personligen ansvarig för fel som bolaget begår.

En fullmäktigeledamot i Bliwa ska helst vara en person som har kunskap om och intresse för Bliwas verksamhet. En kandidat får inte vara anställd, styrelseledamot i Bliwa eller i Bliwas dotterbolag eller hos en konkurrent till Bliwa. De åtta kandidater som utses ska tillsammans anses företräda delägarna och deras intressen och representera de olika försäkringskollektiven. Samma krav ställs på de personer som föreslås till ersättare till fullmäktige.

Valberedningens uppgift

Bliwas valberedning består av tre personer som utses av Bliwas bolagsstämma.

En av valberedningens uppgifter är att inför valet av fullmäktige lämna förslag till kandidater som delägarna kan rösta på. Valberedningen ska beakta förslag från försäkringstagarna, försäkringstagarnas representanter och från Bliwa när de utser kandidaterna. Valberedningen kontrollerar att de kandidater som föreslås uppfyller de krav som ställs på varje fullmäktigekandidat.

Frågor?

Om du har frågor är du välkommen att mejla oss på bolagsstamma@bliwa.se.