Hållbarhet

För det flesta innebär hållbarhet ett miljöengagemang. Men för oss handlar hållbarhet också om att under en lång tid framöver kunna leva upp till våra löften till försäkringstagarna.

Det måste finnas pengar att betala ut, det måste finnas kompetenta medarbetare som möter kunderna och det måste finnas en värdegrund som ledstjärna i vårt arbete. Det är hållbarhet för oss.

Bliwa rapporterar årligen resultatet av hållbarhetsarbetet.
Läs Bliwas Hållbarhetsrapport för 2017

Grunden för Bliwas hållbarhetsarbete är en strävan att vara ett ansvarsfullt bolag. Det innebär att agera ansvarsfullt och trovärdigt i varje läge - som arbetsgivare, investerare samt gentemot vår omvärld i övrigt. Bliwa har två strategiska fokusområden där vi kan bidra särskilt mycket till en hållbar utveckling:

 

Miljöhänsyn

Bliwas kan främst påverka miljön genom våra investeringar. Läs mer under Hållbara investeringar. Men även i vårt dagliga arbete försöker vi verka för en bättre miljö. En effekt av digitaliseringen av vår verksamhet är en väsentligt minskad pappersförbrukning. Vi källsorterar material och köper endast TCO-certifierade datorer för bra arbetsmiljö och minskad miljöpåverkan. För att effektivisera vårt arbete och av hänsyn till miljön undviker vi resor i tjänsten och kommunicerar istället digitalt, när det är möjligt och lämpligt. Under 2018 kommer vi att undersöka möjligheten till återanvändning av vår datorutrustning för att öka livslängden och därigenom minska negativ påverkan på miljön.

Ansvarsfullt risktagande

Ett försäkringsbolag hanterar stora pengar som inte bara kan ligga i kassalådan i väntan på att användas. De måste placeras, och då finns också risken att vissa placeringar minskar i värde. Det måste vi ta höjd för i våra planer för långsiktig hållbarhet. Risk för oss är även hur många av våra försäkrade som behöver få utbetalningar från sina försäkringar. Där måste vi räkna rätt för att pengar in och pengar ut ska mötas på ett vettigt sätt över tid.

En väl genomförd riskanalys som tar hänsyn till alla väsentliga risker ger oss möjligheter att fatta välgrundade beslut om vilka risker vi ska ta och hur vi minimerar dem. Bliwa utvecklade under 2017 metodiken för att analysera risker och implementerade riskminskande åtgärder. Vi utvecklade också vår modell för egen risk- och solvensanalys (ORSA), en process för att bedöma de övergripande solvensbehoven utifrån vår riskprofil inom ramarna för Solvens 2-direktivet.

En hållbar affärsmodell är en förutsättning för att Bliwa ska vara ett relevant alternativ på marknaden. Kontinuerlig omvärldsanalys och ett nära samarbete med kunderna ger oss underlag för det strategiska utvecklingsarbete som hjälper oss att möta förändrade kundbehov och marknadsförutsättningar.

Ett ansvarsfullt risktagande inom vår kapitalförvaltnings- och försäkringsverksamhet är en förutsättning för Bliwas ekonomiska hållbarhet och långsiktiga värdeskapande.

Stark finansiell ställning och lönsamhet

Vi strävar efter att skapa långsiktig lönsamhet genom sunt risktagande, rätt premie över tid, tillväxt, utveckling och en effektiv verksamhet. De senaste 5 åren har den genomsnittliga lönsamheten, mätt som totalkostnadsprocent, uppgått till 94,6 procent vilket bidragit till att stärka den finansiella ställningen. Avkastningen i vår kapitalförvaltningsverksamhet har de senaste 5 åren uppgått till i genomsnitt 6,0 procent per år, med en relativt låg risknivå i portföljen, och den har utgjort en väsentlig del av det positiva resultatet. Den goda lönsamheten genom åren har skapat ett finansiellt starkt Bliwa. Ett hållbart Bliwa.

Läs mer om det finansiella resultatet i Bliwas årsredovisning för 2017

Ansvarsfull arbetsgivare

Som arbetsgivare kan vi erbjuda en hållbar arbetsplats med en företagskultur som bygger på engagemang och stolthet hos våra medarbetare. Bliwa vill vara en attraktiv arbetsplats där våra medarbetare utvecklas genom stort eget ansvar och involvering i företagets utveckling. Vi vill vara lyhörda gentemot våra medarbetares behov och erbjuder konkurrenskraftiga arbetsvillkor och goda personalförmåner. Vi månar om våra medarbetares hälsa genom att erbjuda friskvård, friskvårdsbidrag, rehabiliteringsstöd och sjukvårdsförsäkring till alla anställda. Det gör vi för att kompetenta, friska och engagerade medarbetare är en förutsättning för en långsiktig affärs- och verksamhetsutveckling.

Under 2017, och åren dessförinnan, har vi aktivt arbetat med att bredda kompetensen inom Bliwa. Både genom kompetensutveckling av befintlig personal och genom rekrytering från olika branscher. Vår starka tillväxt har dessutom inneburit att vi har anställt ett stort antal nya medarbetare på kort tid. De nyanställda har genomgått ett omfattande introduktionsprogram som har gett dem insikter och kunskap om produkter, strategi, mål, värderingar och företagskultur. Sammantaget medför detta att vi nu är än bättre rustade för den förändringsresa som vi är mitt uppe i.

Bliwa har tydliga mål för jämställdhet och har nolltolerans mot alla former av mobbning, kränkande särbehandling och trakasserier. Vi arbetar förebyggande bland annat genom initiativ i samverkan med bolagets chefer för att öka kunskap och beredskap. Vår årliga medarbetarundersökning är ett viktigt medel för att ge oss insikter kring hur våra medarbetare upplever Bliwa som arbetsgivare och arbetsplats, och vad vi kan förbättra.

För 2017 resulterade Bliwas medarbetarundersökning i ett totalindex på 78 procent. Resultat över 70 procent anses vara mycket bra enligt undersökningsföretagets jämförelsematerial. Särskilt starkt var resultatet kring medarbetarnas syn på Bliwa som företag och huruvida de skulle rekommendera Bliwa som arbetsgivare, där nästan nio av tio medarbetare gav positiva svar. Bliwas övertygelse är att engagerade medarbetare förutsätter en hög grad av delaktighet och samverkan samt att man kan påverka och bidra till bolagets utveckling. Mer än nio av tio anger att de har ett stort engagemang för sitt arbete och nästan lika många ger ett positivt betyg vad gäller delaktighet, medarbetarskap och samverkan. Även betyg för ledarskap inom organisationen var högt – en stor majoritet av Bliwas medarbetare har stort förtroende för sin närmaste chef och för chefens chef. De utmaningar som identifierades i årets undersökning var framförallt upplevelsen av hög arbetsbelastning – något som Bliwa hanterar genom nyrekryteringar, inhyrning av extra resurser och utveckling av arbetssätt. Bliwa kommer från och med 2018 att genomföra fler temperaturmätningar för att kontinuerligt följa upp frågor som engagemang, arbetsmiljö, begriplighet och arbetsbelastning.

Under 2018 kommer vi att fortsätta utveckla arbetssätt, med särskilt fokus på ledarskap och förändringsledarskap. Vi kommer även att bredda kunskaper för alla medarbetare genom utbildningsinitiativ och utökat tvärfunktionellt samarbete.

VivekaEckemocitat