Gå till innehållet

En hållbar omvärld

Ansvarsfulla investeringar  

Att vi har en placeringsportfölj som skapar långsiktigt värde för våra kunder samtidigt som vi kan påverka miljö och klimat är en självklar del av det vi kallar affärsmässig ömsesidighet. Sedan flera år tillbaka har Bliwa valt att investera till allt större del i gröna tillgångar. I dagsläget är nästan 90 procent av den del av portföljen som applicerar SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) investerad i gröna fonder.  

Bliwa arbetar aktivt för att resterande andel fonderna ska förflytta sig mot en högre hållbarhetsnivå. Vi investerar uteslutande i fonder hos förvaltare som har signerat och efterlever FN:s principer för ansvarfulla investeringar (PRI) och som investerar i företag som är mer hållbara än andra likvärdiga företag. Våra investeringar ska bidra till att uppfylla FN:s globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030).  

För varje år som går hamnar hållbarhet högre upp på agendan till följd av att klimatförändringarna blir alltmer påtagliga. Det finns stora möjligheter för den som tillvaratar nya affärsmöjligheter i den hållbara utvecklingen och den tilltagande efterfrågan från kunder. Vi undviker investeringar i fossila bränslen och säkrar investeringar som bidrar till en positiv klimatpåverkan och som även bidrar till att minska vårt koldioxidavtryck. Det har visat sig vara en framgångsrik strategi utifrån ett avkastningsperspektiv samtidigt som det bidrar till en hållbar framtid. 

Idag investeras en majoritet av våra placeringstillgångar i fonder som tydligt bidrar till en hållbar miljö och ett hållbart klimat. Vårt investeringsfokus är i företag som har låga utsläpp och bidrar med lösningar för en grön omställning och minskad negativ miljöpåverkan. Vi har minskat vårt koldioxidutsläpp i aktieportföljen med 10 procent sedan föregående år till 2,8 tCO2e/MSEK omsättning (Scope 1 och 2).  

Vi är med och påverkar 

Genom medlemskap i branschorganisationer som Svensk Försäkring och gemensamma nätverk är vi med och på verkar arbetet med den gröna omställningen. Vi är också med och påverkar genom att efterleva FN:s principer för ansvarsfulla investeringar där vi väljer in sådana investeringar som bidrar positivt till hållbarhet och väljer bort sådant som har negativ påverkan. Vi påverkar även genom våra investeringar där vi har påverkansdialoger med investerarna om vi, via vår hållbarhetsscreening, ser innehav som inte är förenlig med de globala hållbarhetsmålen. Vi ser positivt på de kommande regelverken inom hållbarhet som bidrar till en snabbare omställning och ökad jämförbarhet inom hållbarhetsarbetet. 

  

Vårt hållbarhetsarbete

Trygga människor skapar hållbara samhällen

Vi har kundernas och samhällets långsiktiga trygghet som yttersta uppdrag och drivkraft. Vid överskott delar vi inte ut det till några aktieägare utan till våra kunder, i form av ett starkare erbjudande eller en lägre premie. Något som skapar tryggare kunder och därmed också ett tryggare samhälle.