Gå till innehållet

En långsiktig och hållbar verksamhet

En långsiktig hållbar aktör  

En förutsättning för att vi ska kunna vara en långsiktig hållbar aktör är stabila nyckeltal som bidrar till att skapa en trygghet för våra kunder och till vår fortsatta styrka och stabilitet. Tillsammans med en god företagsstyrning säkerställer vi att vi kan vara konkurrenskraftiga över tid samt att vi står väl rustade inför de utmaningar som finns framför oss. Genom att integrera hållbarhetsrelaterade risker i vår företagsstyrning och riskhantering säkerställer vi att vi har verktyg och står starkt rustade inför klimatrelaterade katastrofer, men också mot andra oförutsedda händelser. En god företagsstyrning präglas också av en god företagskultur. Därför har vi tagit fram tydliga värderingar som kompletteras av våra riktlinjer för etik och visselblåsning. Vi arbetar också med att förhindra att vi utnyttjas för penningtvätt eller att våra ersättningar är med och finansierar olagliga flöden eller annan organiserad brottslighet. Under 2023 har vi påbörjat arbetet med EU:s direktiv om företagens hållbarhetsrapportering Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD. Bliwa kommer att rapportera enligt regelverket från och med 1 januari 2025.  

Hållbar och attraktiv arbetsgivare  

Vi erbjuder ett flexibelt arbetssätt med frekventa avstämningar där vi tillsammans skapar dialog för att kunna tillvarata våra medarbetares kunskaper och talanger på bästa sätt samtidigt som vi sätter fokus på individens mående och hälsa. Vi erbjuder även exempelvis försäkringar och tjänstepension, friskvårdsbidrag, lunchförmån och kontinuerliga hälsosatsningar eftersom vi vet att fysisk aktivitet är viktigt för att skapa en bra och hållbar hälsa som varar över tid. På Bliwa har vi har också en medarbetarklubb som anordnar aktiviteter för våra medarbetare. Vi arbetar med kontinuerlig kompetensutveckling där vårt mål är att skapa en lärande kultur. Detta gör vi bland annat genom att erbjuda kompetensutvecklingstimmar som medarbetaren själv disponerar och målgruppsanpassade utbildningar. Under 2023 skänkte vi pengar till organisationen UNHCR samt erbjöd medarbetare möjligheten till volontärarbete på arbetstid.  

Minskad klimatpåverkan  

Klimatpåverkan i den egna verksamheten är relativt begränsad men även här gör vi det vi kan. Vi har ett huvudkontor där vi samlar samtliga medarbetare och vi har endast ett fåtal tjänsteresor. Vårt moderna kontor är energieffektivt med förnybar el och vi ser till att källsorterar och minska vårt matsvinn vilket också säkerställer att vi minskar vårt klimatavtryck. Vi ställer också ett antal krav på våra leverantörer och underleverantörer så att våra inköp är med och bidrar till ett bättre och mer hållbart samhälle. 

Vårt hållbarhetsarbete

Trygga människor skapar hållbara samhällen

Vi har kundernas och samhällets långsiktiga trygghet som yttersta uppdrag och drivkraft. Vid överskott delar vi inte ut det till några aktieägare utan till våra kunder, i form av ett starkare erbjudande eller en lägre premie. Något som skapar tryggare kunder och därmed också ett tryggare samhälle.