Gå till innehållet

Satsning på hållbara investeringar står stark under turbulent börsår

Rysslands invasion av Ukraina, historiskt hög inflation och höjda styrräntor har bidragit till ett mycket turbulent och oroligt år på världens finansmarknader. Bliwas långsiktiga satsning på hållbara och ansvarsfulla investeringar har dock stått sig relativt väl, trots hög volatilitet och fallande kurser.

God avkastning på förvaltat kapital är en central del i vår verksamhet. Att vi har en placeringsportfölj som skapar långsiktigt värde för våra kunder samtidigt som vi kan påverka miljö och klimat är en självklar del av det vi kallar affärsmässig ömsesidighet. Efter flera år av hög avkastning tvärvände världens börser och räntemarknader under 2022, till stor del som ett resultat av Rysslands invasionskrig i Ukraina. Kriget har bidragit till historiskt hög inflation, inte bara i Sverige utan i stora delar av världen. Inflationen i sin tur har lett till att centralbanker världen över har justerat styrräntan uppåt med stor påverkan på globala finansmarknader. Kenneth Norling, ansvarig för kapitalförvaltningen på Bliwa, ser tillbaka på ett år med stor osäkerhet.

– Först och främst är det förstås djupt beklagligt med ett krig i Europa som drabbar miljontals människor och skördar nya dödsoffer varje dag. Utifrån mitt perspektiv som kapitalförvaltare talar jag nog för flera när jag säger att det här året har präglats av mer volatilitet och osäkerhet än vad som känts bra. Under 2022 har det varit stora förändringar i marknadsförutsättningar med en hög korrelation mellan tillgångsslag. Det innebär att olika delar av placeringsportföljen har rört sig i samma riktning, ett mönster som sällan inträffar. Världen har verkligen kastats in i ett helt nytt läge och osäkerheten fortsätter sannolikt under överskådlig framtid.

”Idag investeras en majoritet av våra placeringstillgångar i fonder som tydligt bidrar till en hållbar miljö och ett hållbart klimat.”
Kenneth Norling, kapitalförvaltare på Bliwa

Sedan flera år har Bliwa valt att investera i gröna tillgångar, vilket har visat sig vara en framgångsrik strategi. Vi investerar uteslutande i fonder hos förvaltare som har signerat och efterlever FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI). Idag investeras en majoritet av våra placeringstillgångar i fonder som tydligt bidrar till en hållbar miljö och ett hållbart klimat.

– Det bekräftar vår erfarenhet sedan tidigare, nämligen att hållbara investeringar ger en långsiktigt högre avkastning. För varje år som går hamnar hållbarhet högre upp på agendan till följd av att klimatförändringarna blir alltmer påtagliga. Europas beroende av rysk energi och behovet av en påskyndad grön omställning samt fristående energiförsörjning har blivit tydligt under året. Det finns således stora möjligheter för den som tillvaratar nya affärsmöjligheter i den hållbara utvecklingen. Vi tycker att det är en helt nödvändig utveckling och fortsätter att sikta mot en helt koldioxidneutral portfölj. Vi tittar även på investeringar som riktar in sig på andra FN-mål än de miljö- och klimatrelaterade, exempelvis finansiering av sociala initiativ, fortsätter Kenneth Norling.

Bliwas investeringsfokus är i företag som har låga utsläpp och bidrar med lösningar för en grön omställ-ning och minskad negativ miljöpåverkan. Bliwa är en av flera aktörer som har varit med och bildat fastighetsbolaget Granit Bostad med fokus på långsiktigt hållbara bostäder. Vi har dessutom påbörjat en förflyttning mot en grönare kreditexponering genom att avyttra innehav och tagit en in en ny förvaltare för global exponering.

– I nuläget är cirka 90 procent av portföljen investerad i så kallade gröna fonder (enligt EU-förodningen Sustainable Finance Disclosure Regulation) och till 2027 ska vi ha uppnått vårt mål om en helt grön portfölj. Under 2022 har vi sänkt vårt koldioxidavtryck i aktieportföljen med hela 37 procent och uppgår nu till 2,5 ton CO2e.

Förhoppningen är givetvis att läget i världen lugnar ner sig och att kriget får ett snabbt slut. Det innebär inte bara ett minskat mänskligt lidande utan också att vi gemensamt kan skifta fokus till de stora utmaningar som vi har framför oss, nämligen långsiktig finansiell stabilitet, minskad fattigdom och ett hållbart klimat, avslutar Kenneth Norling.

Bliwa Livförsäkrings års- och hållbarhetsredovisning 2022