I den här filmen får du möta några av Bliwas medarbetare och höra dem berätta om Bliwa.

Ett kundägt försäkringsbolag

Det är kunderna som äger Bliwa. Bliwas kunder är företag och organisationer på den svenska arbetsmarknaden, vi kallar dem avtalskunder. Men våra kunder är i lika stor utsträckning dessa företags och organisationers anställda och medlemmar som har möjlighet att teckna försäkring i Bliwa, dem kallar vi individkunder. Att kunderna äger Bliwa innebär att de får del av resultatet och har möjlighet till insyn och inflytande i verksamheten. Bliwas överskott går tillbaka till kunderna, genom exempelvis premiesänkningar och förbättrade villkor. Som kundägt försäkringbolag kan vi också ha ett mer långsiktigt perspektiv och vara mer öppna och transparenta jämfört med många andra försäkringsbolag.

Försäkringar för livet

Bliwas försäkringar ger ekonomisk trygghet vid sjukdom, dödsfall, olycksfall och arbetslöshet samt tillgång till sjukvård. För de företag och organisationer som är Bliwas kunder ger försäkringarna tryggare och friskare medarbetare, förbättrat verksamhetsresultat och ökad konkurrenskraft.

Trygghet genom begriplighet och förenkling

Bliwa strävar efter långsiktigt hållbar trygghet för kunder och försäkrade. För att vara trygg i de beslut man fattar måste man förstå. På Bliwa arbetar vi därför hårt med att vara begripliga på alla sätt. Det handlar om språk, förstås, om formgivning och struktur som ökar tydligheten i all kommunikation. Med nya digitala verktyg kan vi också förenkla hanteringen av försäkring och möta individen där hon är och när hon är mottaglig för det. Men det handlar också om vårt erbjudande, våra produkter och hur vi arbetar. Det ska vara enkelt att vara kund hos Bliwa.

Allt kommer ur vår sammanlagda kunskap

En förutsättning för att vi ska lyckas är våra medarbetare. Som arbetsgivare verkar vi för en företagskultur som bygger på ett stort engagemang och stolthet hos våra medarbetare. Samtidigt blickar vi framåt för att möta nya utmaningar och möjligheter genom ständig utveckling av kompetens, arbetsmetoder och kultur. De senaste åren har vi aktivt arbetet med att bredda kompetensen inom Bliwa. Både genom kompetensutveckling av befintlig personal och genom rekrytering från olika branscher. Sammantaget medför detta att vi nu är än bättre rustade för den förändringsresa som vi är mitt uppe i så att vi blir ännu bättre på det vi gör – att se till så att människor är rätt försäkrade och har den trygghet de behöver.