Begriplighet skapar trygghet.

Bliwa strävar efter långsiktigt hållbar trygghet för kunder och försäkrade. För att vara trygg i de beslut man fattar måste man förstå. På Bliwa arbetar vi därför hårt med att vara begripliga på alla sätt. Det handlar om språk, förstås, om formgivning och struktur som ökar tydligheten i all kommunikation. Med nya digitala verktyg kan vi också i större utsträckning möta individen där hon är och när hon är mottaglig för det. Men det handlar också om vårt erbjudande, våra produkter och hur vi arbetar.

De företag och organisationer som är våra avtalskunder ska känna förtroende för Bliwa som en nära och långsiktig samarbetspartner, som förstår och alltid sätter deras medarbetare och medlemmar främst. Genom ett nära samarbete där vi delar kunskaper och insikter gör vi det så enkelt som möjligt för dem att erbjuda sina medarbetare och medlemmar trygghet. Tillsammans har vi den försäkrade individens bästa som gemensamt intresse.

Begriplighet för den försäkrade innebär en förmåga att fatta ett initierat beslut om försäkring. Därför utvecklar vi digitala tjänster där kunderna kan ta ställning till vilka försäkringar de behöver, och hantera förändringar i sitt trygghetspaket. Eftersom man tar till sig information på olika sätt, vill vi även fortsätta att ge personlig service i kombination med en ökad digital närvaro. Extra viktigt är bemötandet i utsatta livssituationer när man behöver använda sin försäkring. Vi strävar efter att alla försäkrade ska vara nöjda med vårt bemötande och förstå på vilka grunder vi fattar beslut.

Våra medarbetare är våra ambassadörer och behöver vara lyhörda för sin omgivning och själva bidra genom att kommunicera och agera på ett begripligt, ansvarsfullt och trovärdigt sätt, såväl internt som externt. Det är också medarbetarna som i det dagliga arbetet ska fånga upp och förstå våra kunders behov och förväntningar. Att kontinuerligt bygga kundinsikter och utveckla vår verksamhet är en grundförutsättning för att kunna möta våra kunders behov.

Begriplighetsarbetet ger resultat

Årets enkät till avtalskunder visar att kunderna är mycket nöjda med vårt erbjudande. Genomsnittligt betyg de senaste fem åren är 8,9 på en 10-gradig skala inom områdena kompetens om försäkring samt service och tillgänglighet. Samtliga som deltog i vår kundundersökning för avtalskunder under 2017 sa sig också vara villiga att rekommendera Bliwa.

Vi mäter även dagligen hur de försäkrade upplever att de blivit bemötta i kontakten med Bliwa genom en sms-enkät. Resultaten visar på en mycket hög nöjdhet, 4,6 på en 5-gradig skala. Ett viktigt mått på vårt begriplighetsarbete är också den mycket låga andelen klagomål som inkommit under 2017 och motsvarar endast 0,3 procent av alla som ansöker om ersättning från sina försäkringar hos Bliwa. Resultaten från undersökningarna ligger till grund för vårt fortsatta arbete för nöjda och trygga kunder.

Nöjdhet avtalskunder   Klagomål   Nöjdhet individkunder

citat Kristina Ensgård begriplighet