Gå till innehållet

Vd har ordet

Bliwa har en ambitiös tillväxt- och utvecklingsplan och i linje med den ambitionen kan vi konstatera att vi gör det näst bästa året i vår historia rent tillväxtmässigt. Under året har vi ingått ett antal nya samarbeten och fördjupat befintliga, vilket har bidragit positivt till premievolymen. För att nämna några vill jag lyfta det nya samarbetet med Säkra samt våra nya kunder Academedia och Bulten. SAS valde att förnya samarbetet med oss. Vi är mycket glada och tacksamma för de förtroenden vi fått.

”Vi gläds åt fina betyg från såväl avtalskunder som individkunder, där värdet av vår snabbhet, höga service och kompetens särskilt lyfts fram. ”
Tua Holgersson, VD på Bliwa

Bliwa har en tydlig utvecklingsplan där vi arbetar med att framtidssäkra vårt IT-landskap, accelerera auto­matiseringen samt att utveckla vårt erbjudande och våra digitala tjänster. Förändringstakten är hög och har under året accelererat. Vi har infört ett nytt arbetssätt där vi säkerställer en gemensam prioritering och en tydlig leveransplan för den kommande perioden. Detta ökar vår leveransförmåga och är dessutom ett roligt arbetssätt som väcker stort engagemang.

Vi har genomfört en uppdatering av vår varumär­kesplattform för att den bättre ska visa vilka vi är, vad vi står för och vad vi erbjuder. Vi är ett relationsorienterat, snabbrörligt specialistbolag inom personförsäkring, som gör det enkelt även när det är svårt. Målet är att det under 2024 ska bli än mer tydligt i vårt erbjudande och i vår kommunikation.

Under året har vi startat arbetet avseende införan­det av DORA, det nya gemensamma EU-regelverket för effektiv och övergripande hantering av digitala risker i finansbranschen, samt påbörjat arbetet för att möta kraven i den nya hållbarhetsrapporteringen.

Vi stänger 2023 med ett positivt resultat på sista raden om 20 MSEK i Bliwa Livförsäkring och 4 MSEK i Bliwa Skadeförsäkring. Det positiva resultatet är till stor del tack vare en mycket fin avkastning för året, trots turbulens på den finansiella marknaden.

Slutligen det viktigaste av allt! Vi gläds åt fina betyg från såväl avtalskunder som individkunder, där värdet av vår snabbhet, smidighet, höga service och kompetens särskilt lyfts fram. De fina betygen via Trustpilot från kunder som haft en skada ger oss också fina kvitton på att vi gör saker rätt och har stort fokus på kundupplevel­sen. Våra avtalskunder ger oss det bästa betyget, sedan vi började med dessa kundundersökningar, vilket är oer­hört glädjande och inspirerar oss att ständigt utvecklas för att fortsatt leva upp till förväntningarna. Våra medarbetarundersökningar visar också på starka utfall inom samtliga mätområden. Vi är ett bolag där allas insatser varje dag spelar roll. Det engagemang och hårda arbete, tillsammans med viljan att samarbeta effektivt och att vara en bjussig kollega bidrar till vår fina kultur och arbetsmiljö. Vi har också haft förmånen att rekrytera nya kollegor under året som också bidrar med ny kompetens och erfarenhet.

Tua Holgersson, VD
Stockholm, april 2024

Vår skadehantering

Digital och personlig kundupplevelse

Under de senaste åren har Bliwa utvecklat ett nytt skadesystem som möjliggör en mer digitaliserad kundupplevelse. Vi kombinerar en smidig digital skadehantering med erfarna handläggare som har spetskompetens inom personförsäkring.

Bliwa Livförsäkrings års- och hållbarhetsredovisning 2023