Gå till innehållet

Nu tar vi fart mot 2043!

""

I år firar Bliwa tjugo år. Tjugo år av kundfokus, entreprenörsanda och tillväxt. Vi är dock rena ynglingen i jämförelse med många andra etablerade försäkringsbolag samtidigt som vi är en erfaren och stabil aktör vid jämförelse med nya nischbolag. Vi är helt enkelt den perfekta hybriden med alla möjligheter att ta ännu större plats på marknaden framöver.

Precis som de stora bolagen har vi stor kompetens, robusta nyckeltal och en stabil governance på plats. Men vi är också ett tydligt specialistbolag med en mindre komplex struktur som påminner om de nya aktörerna. Vi har en stark och nära relation med våra avtalskunder och samarbetspartners och vi har nära en miljon individkunder. Vi agerar utifrån en oberoende ställning och har en stark tradition att samarbeta med andra. Genom att vi är samlade på en ort, med ett kontor, har vi fina förutsättningar för ett tvärfunktionellt och effektivt samarbete som gör skillnad. Sammantaget gör detta att vi har goda förutsättningar att agera med snabbhet, flexibilitet och kompetens i ett snabbt föränderligt affärslandskap. Det tror vi är en stor fördel när vi blickar fram mot de kommande tjugo åren!

I en tid med ständiga förändringar där förändringstakten är hög, där oron och utmaningarna är fler än vi sett på lång tid, hamnar trygghetsfrågorna högre upp på allas agenda och det gör oss ännu mer relevanta. För att undvika fallgropar och nyttja möjligheter behöver vi möta vår omvärld genom att fortsätta vara kontinuerligt nyfikna, proaktiva och ständigt anpassa oss.

 

Snabbrörliga – sättet att möta framtiden

Försäkring har alltid varit en informationsintensiv verksamhet. Med ny teknik som möjliggör att man kan dela information och hantera stora datamängder på nya sätt kommer både befintliga och nya möjligheter till partnerskap och samarbeten att uppstå. I den digitala ekonomin uppstår nya tjänster och traditionella tjänster förändras. Här vill Bliwa fortsätta vara med, vara lätta att samarbeta med och fortsatt vara i relevanta sammanhang för våra kunder.

Utvecklingen av folkhälsan är generellt god i Sverige, men inom vissa grupper är utvecklingen sämre och den psykiska ohälsan har ökat, inte minst bland yngre. Detta aktualiserar behovet av vår roll att bidra med förebyggande insatser i vårt erbjudande. Samtidigt ser vi en ökad press på socialförsäkringssystemen kombinerat med växande oro över samhällsutvecklingen, vilket också kommer tydliggöra vår roll som samhällsaktör, där partslösningar och individuell försäkring kan antas komma att öka i betydelse.

Digitalisering, automatisering och postpandemi förändrar också arbetsmarknaden i grunden. Kompetens blir lätt föråldrad och arbetsgivare med störst förmåga att kontinuerligt kompetensutveckla i kombination med förmågan att identifiera de kompetenser som blir mest värdefulla framåt blir vinnare.

De senaste åren har det blivit allt tydligare att hållbarhet blivit avgörande viktigt för alla. För oss är det en självklarhet om vi som företag och vårt samhälle ska hålla i längden. Hållbarhet utgör grunden för vår verksamhet i allt vi gör genom att skapa långsiktig trygghet. Här har vi en tydlig uppgift att fortsätta vårt arbete med att vidareutveckla ett tryggt och hållbart erbjudande, en hållbar verksamhet och bidra till en hållbar omvärld.  

”Utmaningen med ambitiösa utvecklings- och tillväxtinitiativ är att inte tappa fokuset på att briljera i kundleveransen. ”

En uppdaterad strategi 

Det är ännu tydligare kunden som sätter agendan. Som bestämmer när, var och hur de vill möta oss. Flexibel och kvalitativ service i alla kanaler, digitala såväl som personliga avgör om kunden blir nöjd. Det förändrade affärs- och konkurrentlandskapet har sin utgångspunkt i förändrade kundförväntningar och beteende. Det kommer ställa stora krav på oss att fortsätta utveckla effektiva och digitala lösningar som skapar en sömlös kundupplevelse till ett pris som är konkurrenskraftigt och upplevs relevant, säkert och etiskt.

Detta är också grunden i vår uppdaterade strategi. Vi har en ambitiös tillväxtplan med tydliga fokusområden, däribland ett framtidssäkrat IT-landskap, utveckling av våra erbjudanden och enkla och smidiga lösningar för våra individkunder som gör att de är trygga med sina försäkringar. Samtidigt ska vi säkerställa långsiktig konkurrenskraft och fortsätta att utveckla vår fina kultur och vårt starka medarbetarengagemang med kompetens, proaktivitet och anpassningsbarhet som ledstjärnor.

Utmaningen med ambitiösa utvecklings- och tillväxtinitiativ är att inte tappa fokuset på att briljera i kundleveransen. Därför utgår vår plan från två parallella spår, dels driva förflyttning, dels fokus på de dagliga kundleveranserna. Kombinationen gör uppdraget extra roligt!

”Vi gläds åt fina betyg från såväl avtalskunder som individkunder, där värdet av vår snabbhet, höga service och kompetens särskilt lyfts fram. ”
Tua Holgersson, VD på Bliwa

Vi har mycket goda förutsättningar

Men innan vi tar sats mot de kommande tjugo åren summerar vi ännu ett år med nöjda kunder, viktiga affärer, förflyttningar och leveranser som ger oss ett starkt utgångsläge inför vår fortsatta resa.

En viktig milstolpe var att vi fick förnyat förtroende att fortsätta erbjuda attraktiva försäkringslösningar till Unionens medlemmar. Utöver det har vi gjort affärer med nya kunder och utökat affärer med befintliga kunder inom både företag, organisationer och med samarbetspartners.

Vi gläds också åt fina betyg från såväl avtalskunder som individkunder, där värdet av vår snabbhet, smidighet, höga service och kompetens särskilt lyfts fram.

Många viktiga utvecklingsinitiativ har pågått under året. Utvecklingen av Behovsguiden, som på ett enkelt och pedagogiskt sätt hjälper våra kunder att se hela sin nuvarande försäkringsbild och ger guidning till vilket behov de har framåt, var ett stort och viktigt steg för oss. Vi vill göra det enkelt att förstå och bidra till att våra kunder är rätt försäkrade. Vi har också utvecklat vår vårdsförsäkring genom ett nytt och värdeskapande samarbete som ger ett ännu bättre erbjudande och en effektivare verksamhet.

Vi har stabila nyckeltal och når alla våra uppsatta årsmål, utom inom kapitalförvaltningen där den utmanande marknadssituationen innebar negativ avkastning. Vi når såväl kundnöjdhetsmål som tillväxtmål, sänkt driftskostnadsprocent, resultatmål i försäkringsrörelsen och våra hållbarhetsmål. Dessutom når vi våra medarbetarmål med råge vilket vi ser som ett resultat av årets inspirerande resa med kultur, kompetens, medarbetarskap och ledarskap i fokus.


Full fart framåt

I flera delar har vi ett stort jobb framför oss, i andra har vi kommit en bra bit på väg. Det kommer inte att ta tjugo år för att ta oss dit vi vill, men om tjugo år ser jag fram emot att titta tillbaka och då konstatera att Bliwa de kommande åren gjorde vad som krävdes för att vara det bolag som är bäst på att försäkra människor och det självklara valet för företag, organisationer och samarbetspartners.

Bliwas starka utgångsläge och vår modell – som kundägda, transparanta, snabbrörliga och specialiserade känns mer relevant och samtida än någonsin. Vi tror på det vi gör och vi tror på att vara en del av något större och att jobba tillsammans mot gemensamma mål.

Jag vill avsluta med att rikta ett stort och varmt tack till alla engagerade, kompetenta och modiga medarbetare för fina insatser, gemenskap och inspiration. Tack till styrelsen för viljan att ständigt utmana, för klokskap, engagemang och för förtroendet. Tack till alla kunder och samarbetspartners för att ni vill bidra till en tryggare och mer hållbar framtid tillsammans.  

Tua Holgersson, VD
Stockholm, april 2023

Bliwa Livförsäkrings års- och hållbarhetsredovisning 2022